Szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Általános részvételi feltételek Business Bizalomkártya

   Általános részvételi feltételek - Bizalomkártya Business Program

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) (a továbbiakban: Auchan) a jelen általános részvételi feltételek (a továbbiakban: Részvételi Feltételek) keretében határozza meg az Auchan Bizalomkártya Business Program (a továbbiakban: Program) általános működési és részvételi feltételeit.

1. A Részvételi Feltételek hatálya és érvényessége

A jelen Részvételi Feltételek 2021. január 4. napján lépnek hatályba. A Részvételi Feltételek hatálya kiterjed az Auchan és a Programban részt vevő minden jogi személy (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők) viszonyára, a Programmal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint azok gyakorlására egyaránt. A Program az Auchan által Magyarország közigazgatási határain belül üzemeltetett valamennyi Auchan Áruházra (a továbbiakban: Áruházak), és Auchan üzemanyagtöltő állomására – az automata kútoszlopok kivételével - (a továbbiakban: Üzemanyagtöltő Állomások) terjed ki. A Program az Auchan online áruházára nem terjed ki.

2. A Programban való részvétel feltételei

A Programban részt vehet minden olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó, aki a jelen Részvételi Feltételeknek megfelel és az abban foglaltakat teljes körűen elfogadja. Egyéni vállalkozó esetében, miután a Programban való részvételhez neve és székhelye megadása kötelező és ez megegyezik személynevével, illetve többnyire saját lakcímével, a részvétel feltétele továbbá az Adatkezelési tájékoztató elfogadása is. A Programba új belépők korlátlan számban csatlakozhatnak. Magánszemély nem jogosult a Programba csatlakozni, számára kizárólag a Bizalomkártya Programba történő belépésre van lehetőség. A Programban való részvétel önkéntes. A Részvételhez szükséges továbbá, hogy a Résztvevő a Bizalomkártya Business Igénylő Adatlapon (a továbbiakban: Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap) legalább a kötelezően kitöltendő adatokat a valóságnak megfelelően feltüntesse és nyilatkozzon a jelen Részvételi Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról (a továbbiakban: Bizalomkártya Business Igénylés).

A Programban a jelen Részvételi Feltételek szerint Résztvevőként vehetnek részt olyan személyek is, akik a magánszemélyek számára kiírt Bizalomkártya Program és Auchan kártya Program résztvevőjeként egyébként rendelkeznek érvényes pontgyűjtő kártyával, azzal a megkötéssel, hogy meglévő Bizalomkártyájukat a továbbiakban is használhatják magánszemélyként, azonban az azon gyűjtött pontok nem kerülnek átírásra a jelen Program szerinti Bizalomkártya Businessre.

3. Auchan Business Bizalomkártya leírása, igénylése és használata

Az Auchan a Program keretében a Résztvevők számára 1 (egy) darab, Bizalompontok (a továbbiakban: Bizalompontok) gyűjtésére és beváltására alkalmas Auchan Business Bizalomkártya elnevezésű pontgyűjtő kártyát (a továbbiakban: Bizalomkártya Business) ad át, melyhez egy ugyanolyan jogosítványokat biztosító társkártya is kapcsolódik.

A Bizalomkártya Business kártyához a Résztvevő döntése szerint több tagkártya (a továbbiakban Tagkártya) igényelhető. A Tagkártyát vagy a Bizalomkártya Business kártyával egyidejűleg lehet igényelni, vagy a későbbiek során bármikor a lentebb leírtak szerint.

Tekintettel arra, hogy a Tagkártya a Bizalomkártya Business kártyával megegyező módon használható fel pontgyűjtésre, így a jelen Részvételi Feltételekben a Bizalomkártya Business megjelölés alatt a Tagkártyát is érteni kell, kivéve azokat az eseteket, ahol a jelen Szabályzat eltérően rendelkezik. A Bizalomkártya Business és az ahhoz tartozó Tagkártya közös egyenleggel rendelkezik, így azok bármelyikének használatával lehet pontot gyűjteni a Bizalomkártya Business-re, a pontok felhasználására azonban a későbbiek során részletezett külön szabályok vonatkoznak. Bizalomkártya Business igénylés Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap szabályszerű kitöltésével és az Auchan részére való átadásával történhet 2018. május 25. napjától kezdődően. Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap kitöltése és leadása történhet az Áruházak vevőszolgálatán, amely esetben a Résztvevő a helyszínen átveheti a Bizalomkártya Businesst, történhet továbbá a www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon vagy az Auchan által – eseti vagy állandó lehetőségként – a Résztvevők számára biztosított egyéb online módokon és felületeken (a továbbiakban: Online Felületek).

A vevőszolgálaton történő igénylés esetén a Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap leadásával egyidejűleg a Résztvevő az aktív (pontgyűjtésre és pontbeváltásra egyaránt használható) Bizalomkártya Business kártyát a helyszínen átveheti. Az online Felületek bármelyikén történő Bizalomkártya Igénylés esetén a Résztvevő a Bizalomkártya Businesst az általa választott bármelyik, a Programban résztvevő Áruház vevőszolgálatán veheti át, illetve az Auchan Magyarország Kft. a Résztvevő székhelyére kipostázza, amennyiben ezt a Résztvevő igényli. Amennyiben az Online Felületeken való Bizalomkártya Business Igénylés során a Résztvevő bármely okból nem nyilatkozott a Részvételi Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásáról, úgy az átvételhez szükséges az igénylés megerősítéséről szóló nyilatkozat aláírása és leadása.

A Bizalomkártya Business igénylése során kötelezően kitöltendő adatok a Résztvevő megnevezése, székhelye és vállalkozás formája, illetve az általános forgalmi adóról szóló törvény 169. §-a alapján az adott Résztvevő adószáma. Amennyiben a regisztráció során ez utóbbi adatot a Résztvevő korábban megadta, úgy nincs további teendője. Amennyiben a Bizalomkártya használata során a Szolgáltató pénztárrendszere érzékeli azt, hogy az adott Résztvevőnek nincs megadva az adószáma, úgy a pénztárnál nem készül áfás számla, azt kizárólag a Vevőszolgálat állíthatja ki, az adószám megadását követően.

Ezen adatok megadása nélkül Bizalomkártya Business nem igényelhető, illetve a kötelező adatok megadásával kizárólag pontgyűjtésre alkalmas Bizalomkártya Business kártya igényelhető.

A Bizalompontok beváltására is alkalmas Bizalomkártya Business az alábbi további adatok megadásával igényelhető: a Résztvevő e-mail címe, és/vagy mobiltelefonszáma.

Opcionálisan extrapontokért megadható egyéb információk, a Résztvevő foglalkoztatottjainak száma, annak megjelölése, hogy a Résztvevő rendelkezik-e gépjárművel, amennyiben igen, annak rendszáma.

Amennyiben a Résztvevő csupán a kötelező adatokat adja meg, úgy a pontgyűjtést megkezdheti, továbbá áfás számlát is igényelhet.

A korábban az igénylés során megadott kapcsolattartók, illetve egyéb természetes személyek adatait az Auchan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján 2018. május 25-ét követően nem kéri, illetve a meglévő adatokat adatbázisából törli. Az egyéni vállalkozók külön nyilatkozatot kell, hogy tegyenek arról, hogy hozzájárulnak adataik kezeléséhez.

A Programba korábban csatlakozott magánszemélyek személyes adatai 2018. május 25-ig törlődnek, a továbbiakban kizárólag Bizalomkártyát, vagy Auchan kártyát válthatnak.

A korábban megadott személyes adatok törlése a Bizalomkártya Business kártyán gyűjtött pontokat nem érinti, a Bizalompontok továbbra is gyűjthetők, azonban pontbeváltás kizárólag az újranyilatkozás, illetve magánszemélyek esetében a Bizalomkártya programhoz való csatlakozás után lehetséges.

A Bizalomkártya Business fő szabály szerint az átvételkor kerül aktiválásra.

Tagkártya igénylés

Tagkártya a Bizalomkártya Business kártya egyidejű bemutatásával igényelhető. A Tagkártya kiváltásához a Bizalomkártya Business kártya átadása szükséges a Vevőszolgálaton, ahol annak vonalkódját beszkennelik és a Bizalomkártya Business adatlapján regisztrálják az igényelt Tagkártyák számát.

Egy Bizalomkártya Business kártyához legfeljebb öt (5) Tagkártya igényelhető a vevőszolgálaton. Efelett az igényt rögzíti a Vevőszolgálat és az igényelt Tagkártyák postai úton kerülnek megküldésre az igényléstől számított 10 napon belül. Tizenöt (15) darabot meghaladó Tagkártya igénylés egyedi elbírálás alá esik, ez esetben az Auchannak lehetősége van az elbírálás alapján a további kártyák kiállítását megtagadni.

Az Online Felületeken történő Bizalomkártya Business Igényléskor a Bizalomkártya Business átvételének elmaradása esetén az Auchan az igénylés napját követő 30 (harminc) napon túl nem garantálja az igénylés megőrzését, illetve a Bizalomkártya Business átadását. Az Auchan fenntartja azonban annak jogát, hogy amennyiben a Résztvevő az igényelt Bizalomkártya Business kártyát 30 (harminc) napon belül nem veszi át, úgy a Bizalomkártya Business Igénylés során megadott elérhetőségein a Résztvevőt megkeresse a Bizalomkártya Business átadása érdekében. .

Az Auchan időről – időre a Részvételi Feltételekben fel nem sorolt egyéb alternatív eszközökkel és megoldásokkal igyekszik a Résztvevőket a Bizalomkártya Business igénylésben segíteni.

Digitális Bizalom Business kártya

A Résztvevőknek a Bizalomkártya Business digitalizált (továbbiakban: Digitalizált Bizalomkártya Business) használatára is lehetőségük van. Amennyiben a Bizalomkártya Business tulajdonos mobileszközére olyan alkalmazást (applikációt) tölt le, amely lehetővé teszi a Bizalomkártya Business vonalkódjának beolvasását, úgy a Bizalomkártya Business fizikai átadása és beolvasása helyett elegendő az alkalmazásba feltöltött vonalkódot felmutatni olyan módon, hogy azt a mobileszközről a pénztáros be tudja szkennelni.

A Digitalizált Bizalomkártya Business kizárólag az Auchan Magyarország Kft. áruházaiban működik, az üzemanyag töltőállomásokon nem vehető igénybe.

A Digitalizált Bizalomkártya Business eszköz nem váltható ki a Bizalomkártya Business kártyáról készített fényképfelvétellel. Amennyiben nincs megfelelő vonalkód applikáció, vagy a mobileszközről a vonalkód nem olvasható be, úgy a Bizalomkártya Business kártyát kell beolvasásra átadni, ennek hiányában továbbra sem lehetséges az adott vásárlás során a Bizalompontok gyűjtése, vagy beváltása

A Digitalizált Bizalomkártya Business pontbeváltáshoz nem használható, ott a Bizalomkártya Business fizikai átadása szükséges.

A Bizalomkártya Business használata

A Bizalomkártya Business az Auchan tulajdonát képezi. A Résztvevő által kiváltott Bizalomkártya Business kártyát minden olyan személy használhatja pontok gyűjtésére, akinek azt a Résztvevő megigényli, vagy akinek azt átadja. A Résztvevő nem jogosult a Bizalomkártya Business kártyát vagy az azon lévő Bizalompontokat értékesíteni vagy azokkal kereskedni, azokat bármely jogcímen átruházni vagy azokat biztosítékként adni, illetve megterhelni.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Bizalomkártya Business használatát harmadik személy részére átengedik, azt elveszítik vagy azt harmadik személy eltulajdonítja, illetőleg a Bizalomkártya Business azonosításához szükséges adatokat más személy számára hozzáférhetővé teszik, úgy az ebből eredő következményekért az Auchan nem vállal felelősséget. A Bizalomkártya Business és az azonosításához szükséges adatok megőrzése érdekében a Résztvevők kellő gondossággal kell, hogy eljárjanak.

A Bizalompontok készpénzre nem válthatók, tényleges értékük csak a pontbeváltáskor jelenik meg.

A Bizalomkártya Business kizárólag az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén, valamint az Üzemanyagtöltő Állomásokon történő vásárlások során használható fel és nem használható a kasszasoron kívüli üzletsori és ételudvari üzletekben, az Auchan Online áruházban, valamint egyéb értékesítési pontokon történő vásárlások során, továbbá a kiterjesztett garanciához kapcsolódóan.

A Bizalomkártya Business ugyanazon tranzakció során nem használható együttesen az Auchan Üzemanyag Kártyával, vagy Bizalomkártyával, illetve Auchan kártyával. A Bizalomkártya Business alkalmas a cégazonosításra, ezért áfás számla igényléséhez megfelel.

4. A Bizalomkártya Business letiltása, pótlása

Ha a Bizalomkártya Business elveszett, azt ellopták vagy az megrongálódott, a Résztvevők kezdeményezhetik annak letiltását személyesen az Áruházak vevőszolgálatán Az Auchan jogosult a letiltást, illetve a pótlást kezdeményezőt jogosultságának igazolására megkérni. Ennek sikertelensége esetén az Auchan a pótlás, illetve letiltás végrehajtását megtagadhatja.

Az Auchan a letiltani kért Bizalomkártya Business kártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti. Az érvénytelenített Bizalomkártya Business nem használható és újra nem érvényesíthető, a Résztvevő azonban új Bizalomkártya Business kártyát igényelhet és vehet át a Bizalomkártya Business Igényléshez hasonló módokon. Új Bizalomkártya Business kiadása esetén a letiltott Bizalomkártya Business érvénytelenítéskori Bizalompont egyenlege átvezetésre kerül az új Bizalomkártya Business kártyára.

Az érvénytelenítés és az új Bizalomkártya Business kézhezvétele közötti időszakban végrehajtott vásárlások után utólagos Bizalompont jóváírás nem lehetséges.

Az Auchan a Bizalomkártya Business elvesztése vagy ellopása, illetve bármely illetéktelen felhasználása esetén a Bizalomkártya Business– a letiltást megelőzően felhasznált - Bizalompont egyenlegéért felelősséget nem vállal. A letiltás és a pótlás művelete együttesen érinti a Bizalomkártya Business kártyát és a Társkártyát, illetve a Tagkártyát is, függetlenül attól, hogy a Résztvevő melyiknek a letiltását kezdeményezi. A Tagkártya elvesztése, eltulajdonítása esetén a Tagkártya csak letiltható és egyúttal új kártyát lehet igényelni.

5. A pontgyűjtés szabályai

A Résztvevők az Áruházakban és az az Üzemanyagtöltő Állomásokon, való vásárlás során Bizalomkártya Business használatával a vásárlás végösszegétől és az általuk vásárolt termékek fajtájától, illetve mennyiségétől függően Bizalompontokat kapnak.

A vásárlás végösszege után járó Bizalompontok

A vásárlás végösszege után járó Bizalompontok: A Résztvevő az egyes vásárlások végösszegétől függően, 1 000 (ezer) Forint vásárlási összeg alatt

1 – 399,- Ft között 2 pont

400 és 599,- Ft között: 4 pont

600 és 799,- Ft között: 6 pont

800 és 999,- Ft között: 8 pont,

míg 1000 (ezer) Forint vásárlási összeg felett minden elköltött 1000 (ezer) Forint után 10 (tíz) Bizalompontot gyűjthet az Áruházakban, valamint az üzemanyagokon kívüli bármely más termékek vásárlása esetén az Üzemanyagtöltő Állomásokon létesített üzletben (a továbbiakban Üzemanyagtöltő Bolt) is.

A megvásárolt üzemanyag mennyisége után járó Bizalompontok:

Bármely típusú üzemanyag megvásárlása esetén a Résztvevő a vásárolt üzemanyag mennyiségétől függően, minden egész liter megvásárolt üzemanyag után 2 (kettő) Bizalompontot gyűjthet. Üzemanyag vásárlás után Bizalompont kizárólag ily módon gyűjthető, így Bizalompont az üzemanyagok vásárlási végösszege után nem gyűjthető akkor sem, ha a Résztvevő az üzemanyagon kívüli egyéb terméket is vásárol.

Példák:

Áruházakban és Üzemanyagtöltő Állomásokon (amennyiben üzemanyag vásárlás nem történik) és az Üzemanyagtöltő Boltban a Vásárlás végösszege után gyűjthető Bizalompontok

Vásárlás végösszege                                      Gyűjthető Bizalompont/vásárlás

1 – 399,- Ft között                                           2 pont

400 és 599,- Ft között:                                   4 pont

600 és 799,- Ft között:                                   6 pont

800 és 999,- Ft között:                                   8 pont

1000 és 1999,- Ft között:                             10 pont

2000 és 2999,- Ft között:                             20 pont

49 000 és 49 999,- Ft között:                      490 pont

50 000,- Ft és a fölött                                   500 pont

Egy vásárlási tranzakció során a vásárlás végösszege után legfeljebb 500 (ötszáz) Bizalompont gyűjthető.

Üzemanyagtöltő Állomásokon csak üzemanyag vásárlás esetén gyűjthető Bizalompontok.

Vásárolt mennyiség                   Gyűjthető Bizalompont/vásárlás

0 és 0,999 liter között:               0 pont

1 és 1,999 liter között:               2 pont

2 és 2,999 liter között:              4 pont

3 és 3,999 liter között               6 pont

…….. stb.

Üzemanyagtöltő Állomásokon, abban az esetben, ha a Résztvevő egy vásárlási tranzakcióban üzemanyagot és egyéb termékeket is vásárol, akkor Bizalompont a vásárolt üzemanyag mennyisége és az egyéb termékek árának végösszege után együttesen gyűjthető a fenti szabályok alkalmazásával.

A Bizalompontos Termékek vásárlása után járó Bizalompontok

A Résztvevők a vásárlás során Bizalomkártya Business használatával a vásárlás végösszege, illetve a vásárolt üzemanyag mennyisége után járó Bizalompontokon túl az általuk vásárolt termékektől függően is kaphatnak Bizalompontokat az alábbiak szerint. Azon konkrét termékek (Bizalompontos Termékek) körét, amelyek vásárlása után Bizalompont jár, az Auchan időről – időre saját belátása és döntése szerint jogosult meghatározni. A Bizalompontos Termékek után kapható Bizalompontok mértéke termékenként eltérő lehet.

A mindenkor aktuális Bizalompontos Termékekről és az egyes termékek után járó Bizalompontok mértékéről az Auchan az Áruházakban kihelyezett tájékoztató táblákon és/vagy egyéb kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatja a Résztvevőket.

Az Auchan egyoldalúan jogosult a Bizalompontok gyűjtési feltételeinek megváltoztatására.

Bónusz Pontok

Az Auchan egyoldalúan jogosult továbbá egyéb vásárláshoz vagy a Résztvevők más magatartásához kötött Bizalompont gyűjtési lehetőségek meghirdetésére, illetőleg Bizalompontok nyújtására (a továbbiakban: Bónusz Pontok).

A közvetlenül nem vásárlással elérhető Bónusz Pontok is vásárláshoz kötöttek, azok a Bónusz Pontokra való jogosulttá válást követő első Bizalomkártya használat során kerülnek jóváírásra a Bizalomkártya Business egyenlegén. Az ilyen jellegű változásokról az Auchan legalább az adott Bónusz Programban résztvevő Áruházakban ad tájékoztatást.

Bizalompont jóváírása

Bizalompont úgy szerezhető, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasásának megkezdését megelőzően, Üzemanyagtöltő Állmásokon pedig a kútszám bediktálását megelőzően átadja a Bizalomkártya Business kártyáját a pénztárosnak, aki azt érvényesíti.

A tranzakció során kapott nyugta tartalmazza a vásárlással gyűjtött Bizalompontok mennyiségét, továbbá a Bizalomkártya Business új Bizalompont egyenlegét.

A Bizalompontok a tranzakciót (fizetést) követő 24 (huszonnégy) órán belül jóváírásra kerülnek a pontegyenlegen.

A vételárak beolvasásának megkezdését, illetve a kútszám rögzítését követően átadni kívánt Bizalomkártya Business kártyán az adott tranzakcióval kapcsolatosan Bizalompontot érvényesíteni már nem lehet, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában jóváírni.

A pénztárrendszer esetleges üzemzavara vagy a Bizalomkártya Business hibája esetén Bizalompontok felírása (gyűjtése) és/vagy beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és beváltás általános üzemzavar miatti, az egész Áruházra és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokra kiterjedő átmeneti szüneteléséről az érintett Áruház a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és vevőszolgálatán és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja. Amennyiben a pontkibocsátás és/vagy beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy az érintett Áruház és/vagy Üzemanyagtöltő Állomás ennek tényéről a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomáson elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja.

Az előre meghirdetett pontkibocsátási és/vagy beváltási feltételektől a Bizalomkártya Business Programban résztvevő Áruházak és/vagy Üzemanyagtöltő Állomások jogosultak műszaki okok miatt is eltérni. Erről az Áruházak és vagy Üzemanyagtöltő Állomások a kártyabirtokosokat az Áruházak bejáratánál és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatják. A fentiek miatt sem az adott Áruházzal, illetve Üzemanyagtöltő Állomással sem az Auchannal szemben igény nem támasztható.

Egy adott vásárlási tranzakció során kizárólag egy Bizalomkártya Business használható fel Bizalompont gyűjtésére és/vagy pontbeváltásra. Több résztvevő Bizalompont egyenlegének összevonására lehetőség nincs.

Amennyiben a Résztvevő részére utóbb bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása után a Résztvevő korábban Bizalompontot kapott, úgy az Auchan a korábban kapott Bizalompontokkal nem csökkenti a Bizalomkártya Business pontegyenlegét, azonban a termék készpénzben visszafizetendő árába azokat beszámítja, függetlenül, hogy a Bizalompontok időközben felhasználásra kerültek-e vagy sem.

6. A Bizalompontok beváltása

A Bizalompontok csak és kizárólag áruk vásárlása esetén válthatók be, a Programban résztvevő Auchan Áruházakban 10 (tíz) pont = 5 (öt) Ft értékben. Ennek megfelelően a tranzakció során levonásra kerülő Bizalompontok Forint értéke 0 –ra vagy 5 –re kell, hogy végződjék.

Abban az esetben, amennyiben a Résztvevő csupán a 2. pontban leírt kötelező adatokat adta meg a regisztrálás során, illetve amennyiben egyéni vállalkozó Résztvevő nem nyilatkozott a 3. pont szerint ezért neve, mint személyes adat törlésre került, Bizalompont nem váltható be a Bizalomkártya Business-szel.

Az első esetben a pontbeváltás feltétele a 2. pont szerinti további adatok megadása, a második esetben pedig a nyilatkozáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadása.

Bizalompontok beváltása ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni nem lehetséges. Az Üzemanyagtöltő Állomásokon pontbeváltásra lehetőség nincs.

Tagkártyával nem váltható be Bizalompont, a felhasználás kizárólag a Bizalomkártya Business kártyával lehetséges.

Bizalompont az adott tranzakció során úgy használható fel, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasását megelőzően és a Bizalompont beváltási szándékának közlésével átadja Bizalomkártya Business kártyáját a pénztárosnak, aki azt érvényesíti. Amennyiben a vételárak beolvasásának kezdetéig a Bizalomkártya Business nem kerül átadásra vagy átadásra került, de a fizetési tranzakció megindításáig a Résztvevő nem jelzi pontbeváltási szándékát, úgy az adott tranzakcióban Bizalompont felhasználása nem lehetséges, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában levonni.

A Bizalompontok Auchan által nyújtott szolgáltatásokra történő beváltása nem lehetséges.

A Résztvevő a Bizalompontok levonását követően a tranzakció során fizetendő összegből fennmaradó összeget egyéb fizetési módozattal egyenlíti ki. Egy vásárlási tranzakció során legfeljebb a vételár 90 (kilencven) %-a egyenlíthető ki Bizalompontok felhasználásával.

Abban az esetben, ha a Résztvevő az adott tranzakció során a vételár bármekkora hányadát Bizalompontok felhasználásával egyenlíti ki, úgy ez a tény a tranzakció áfás számláján feltüntetésre kerül.

Amennyiben a Résztvevő számára bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása során a Résztvevő a vételár kiegyenlítéséhez Bizalompontokat használt fel, úgy a termék árának visszafizetése ettől függetlenül készpénzben történik meg és Bizalompontok nem kerülnek a Bizalomkártya Business egyenlegére visszaírásra.

Az Auchan fenntartja magának a Bizalompontok beváltásának megtagadására vonatkozó jogát, ha felmerül annak gyanúja, hogy a pontokat szabálytalanul szerezték vagy a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően kívánják felhasználni.

7. A Bizalompontok érvényessége, törlése

A Bizalompontok a pontgyűjtés alapját képező vásárlástól számított 1 naptári évig használhatók fel. Amennyiben ezen időtartamon belül a Bizalomkártyán sem pontgyűjtés, sem pontbeváltás nem történik, a korábban gyűjtött Bizalompontok törlésre kerülnek. Ilyen esetben a pontszerzés a következő kártyahasználat során újra kezdődik, tehát a ponttörlés a Bizalomkártya Business érvényességét egyébként nem érinti. A Bizalompontok felhasználása (beváltása) során a rendszer automatikusan a korábban szerzett pontokat veszi figyelembe..

8. A Program időtartama

A Program határozatlan időtartamra szól. A Program esetleges befejezéséről vagy felfüggesztéséről szóló értesítést az Auchan az Áruházakban való kifüggesztéssel és a www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon való közzététellel hozza a Résztvevők tudomására legalább 30 (harminc) nappal a Program befejezését megelőzően. A Program befejezése esetén – hacsak az Auchan a Program befejezéséről (felfüggesztésről) szóló értesítésben ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - a befejezés meghirdetett napjával a Bizalomkártya Business kártyák érvénytelenítésre, a fel nem használt Bizalompontok pedig törlésre kerülnek.

9. A Programból való kilépés és kizárás

A Résztvevő korlátozás nélkül jogosult a Programból való kilépésről dönteni. A kilépésről szóló döntését a Résztvevő az Áruházak vevőszolgálatán hozhatja az Auchan tudomására. Ebben az esetben az Auchan a Bizalomkártya Business kártyát – annak pontegyenlegének egyidejű törlése mellett – azonnal, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül érvényteleníti. Az addig kezelt személyes adatok automatikusan törlődnek, míg a gazdálkodó szervezet adatait az Auchan kérésre törli.

Az Auchan fenntartja annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Bizalomkártyáját a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően használja vagy azzal bármi módon visszaél, a Programból külön értesítés nélkül kizárja. Az Auchan fenntartja továbbá annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Bizalomkártya Business kártyáját legalább 24 (huszonnégy) hónapon át nem használja Bizalompont gyűjtésre vagy beváltásra, a Programból külön értesítés nélkül kizárja. A kizárással egyidejűleg a Résztvevő Bizalomkártya Business kártyája érvénytelenítésre kerül. Az érvénytelenítésig fel nem használt Bizalompontok minden esetben elvesznek, amellyel kapcsolatosan a Résztvevőnek az Auchannal szemben igénye nem lehet.

10. Személyes adatok kezelése

A Résztvevők személyes adatainak kezelése az Adatkezelési Tájékoztatóban (ld. https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok) foglaltaknak megfelelően történik.

11. A Részvételi Feltételek módosítása

Az Auchan fenntartja a jelen Részvételi Feltételek egyoldalú módosításának a jogát azzal, hogy az esetleges változásról a Résztvevőket a változásról a Programban résztvevő Auchan Áruházak vevőszolgálatán kihelyezett hirdetmény útján, illetve a www.bizalomkartya.auchan.hu internetes oldalán tájékoztatja.

A mindenkor hatályos Részvételi Feltételek megtekinthetők a Programban Résztvevő Auchan Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon.

12. Egyebek

Abban az esetben, ha az Auchan bármely okból postai küldeményt továbbít a résztvevők számára, az Auchan postázással kapcsolatos felelőssége a rendszerben rögzített címre történő küldemény feladásáig terjed. Az Auchan a küldeményeinek postázását kizárólag Magyarország közigazgatási határain belüli címre vállalja.

A Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap kitöltésével és aláírásával a Résztvevők kijelentik, hogy megismerték és elfogadják a jelen Részvételi Feltételeket, valamint annak későbbi módosításait és az Adatvédelmi Tájékoztatót, továbbá a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét a Programmal kapcsolatos minden jogvita esetére.

A Résztvevők a Programmal kapcsolatos lényeges információkat mindenkor megismerhetik az Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon, illetve tájékoztatást kérhetnek az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámán.

2021. január 04.

Auchan Magyarország Kft. 

Részletek