Szabályzatok

Adatvédelmi tájékoztató

Az AUCHAN Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.,cégjegyzékszáma: 13-09-165237), mint adatkezelő (a továbbiakban: Auchan) az Auchan Bizalomkártya Business Programban (a továbbiakban: Program), részt vevő egyéni vállalkozókat (a továbbiakban: Érintettek) jelen tájékoztatóban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR)  alapján a személyes adataik  kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint tájékoztatja.

Az Auchan az Adatkezelés során az Érintettek kötelezően megadandó megnevezését, miután az megegyezik személynevükkel, illetve a székhely többnyire saját lakcímükkel, személyes adatként kezeli. Az Adatlapon megadható e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot (nevet) tartalmazzon. Az Auchan az Adatkezelés során folyamatos mentés, archiválás, vásárlói szegmensek alkotása, leíró és a vásárlói szokásokat illető prediktív analitika tevékenységek elvégzésére adatfeldolgozókat vehet igénybe azzal, hogy a mindenkori adatfeldolgozó személyéről az érintettek az www.auchan.hu/adatfeldolgozo webcímen találnak információt. Az Auchan által kezelt adatokhoz az Auchan azon munkavállalói és az Auchan által egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka – vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból, az Auchannál irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, és az Adatkezelés jogalapja az Érintettek által adott előzetes és kifejezett hozzájárulás.

Az Érintettek a jelen adatlapon megadott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják a lenti elérhetőségek bármelyikén. Az Érintettek részéről a Programból való kilépési szándékot rögzítő nyilatkozat vagy a Program során történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása a Programból való kilépést eredményezi. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A Programba való belépésnek és a kedvezmények igénybe vételének a papíralapú Bizalomkártya Business Igénylő Adatlapon illetve a bizalomkartya.auchan.hu weboldalon (a továbbiakban együtt: Adatlap) az általános adatkezelésre vonatkozó rubrika kitöltésével és a papíralapú Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap kitöltése esetén az Érintett aláírásával megadott hozzájárulása valamint az Adatlapon kötelezőként feltüntetett adatok megadása elengedhetetlen feltételei. A Programba belépett résztvevőkről az Auchan az Adatlapon kötelezően és önkéntesen megadott adatokat az Auchan Bizalomkártya Business használatának biztosítása, a kedvezmények nyújtása, a Program adminisztrációja, és az Érintettek azonosítása céljából kezeli.

Az Auchan az Érintettek által megadott személyes adataikat legfeljebb a Program időtartama alatt, az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az Érintettek adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeli (attól függően, hogy melyik a korábbi); és ezt követően az adatok törlésére, álnevesítésére, vagy statisztikai célú felhasználás érdekében anonimizálásukra kerül sor. Az Auchan a Programból való végleges kilépés a Programban való részvételhez szükséges adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának tekinti. Az Auchan az Adatlapon kötelezőként kitöltendő személyes adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonását, vagy az adat törlésének kérését az Auchan a Programból való kilépésként és az azzal járó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásaként kezeli.

Az Érintettek az Adatkezelésről az Auchantól az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhetnek, kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy az Érintett elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérhetik adataik helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos korlátok között kérhetik bármely adatuk törlését (ezt az Auchan megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), kérhetik az adatkezelés korlátozását (ha pl. a résztvevő vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén a résztvevő ellenzi az adatok törlését), illetve gyakorolhatják adathordozhatósághoz való jogukat is (azaz kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását).

Az Adatkezelő elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft. Innovációs Igazgatóság, postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4; e-mail: bizalomkartya@auchan.hu, honlap: bizalomkartya.auchan.hu. Az Érintettek jogaik sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményezniük az Auchannal, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintett ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a résztvevő dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu. A lemondás a címzett reklámküldeménynek nem minősülő, személyes adatok kezelésével együtt nem járó tevékenység során terjesztett reklám és vagy akciós újságokat, katalógusokat stb. nem érinti.

A Programból való kilépés az Auchan Áruházak vevőszolgálatain személyesen, vagy a bizalomkartya@auchan.hu e-mail címre küldött e-maillel intézhető. Az Auchan az egyes lemondások feldolgozását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási idővel tudja vállalni. Az Adatkezeléssel kapcsolatos további információk közzététele a bizalomkartya.auchan.hu weboldalon történik. Aláírásommal igazolom, hogy az Auchan Bizalomkártya Business Program részvételi feltételeit és a személyes adataim felhasználásról szóló Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, megértettem, és azok tartalmát teljes mértékben elfogadtam, az általam itt megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az Auchan Magyarország Kft. a Business kártyám használata során keletkezett, a vásárlásaimmal és vásárlói szokásaimmal kapcsolatos adatokat a fenti tájékoztatóban írtak szerint az általam megadott egyéb adatokkal együtt kezelje.

Dátum*: □□□□ □□ □□ Aláírás*:

*Kötelező kitölteni

RÉSZLETEK

Általános részvételi feltételek

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) (a továbbiakban: Auchan)

a jelen általános részvételi feltételek (a továbbiakban: Részvételi Feltételek) keretében a korábbi Működési Szabályzattal egységes szerkezetbe foglaltan határozza meg az Auchan Pontgyűjtő Programjának megújításaként kidolgozott és meghirdetett Auchan Bizalomkártya Program (a továbbiakban: Program) általános működési és részvételi feltételeit.


1. A Részvételi Feltételek hatálya és érvényessége

A jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Részvételi Feltételek 2016. szeptember 27. napján lép hatályba. A Részvételi Feltételek hatálya kiterjed az Auchan és a Programban részt vevő minden személy (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők) viszonyára, a Programmal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint azok gyakorlására egyaránt. A Program az Auchan által Magyarország közigazgatási határain belül üzemeltetett valamennyi Auchan áruházra (a továbbiakban: Áruházak), az Auchan Magyarország Kft. online áruházában (a továbbiakban Online Áruház) és Auchan üzemanyagtöltő állomásra (a továbbiakban: Üzemanyagtöltő Állomások) – az automata kútoszlopok kivételével - terjed ki


2. A Programban való részvétel feltételei

A Programban részt vehet minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött természetes személy, aki a jelen Részvételi Feltételeknek megfelel és az abban foglaltakat, valamint a Programhoz tartozó Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) leírtakat teljes körűen elfogadja.

A Programba új belépők korlátlan számban csatlakozhatnak. A Programban való részvétel önkéntes. A Részvételhez szükséges továbbá, hogy a Résztvevő a Bizalomkártya Igénylő Adatlapon (a továbbiakban: Bizalomkártya Igénylő Adatlap) legalább a kötelezően kitöltendő adatokat a valóságnak megfelelően feltüntesse és nyilatkozzon a jelen Részvételi Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról (a továbbiakban: Bizalomkártya Igénylés) vagy az alább meghatározásra kerülő módon Korlátozottan Aktív Bizalomkártyát vegyen át.


3. Auchan Bizalomkártya leírása, igénylése és használata

Az Auchan a Program keretében a Résztvevők számára 1 (egy) darab bizalompontok (a továbbiakban: Bizalompontok) gyűjtésére és beváltására alkalmas Auchan Bizalomkártya elnevezésű, az adott Résztvevőhöz rendelt, de nem névre szóló pontgyűjtő kártyát (a továbbiakban: Bizalomkártya) és az ahhoz tartozó 1 (egy) darab kisméretű társkártyát (a továbbiakban: Társkártya) ad át.

A Bizalomkártya az Auchan tulajdonát képezi. Személyenként csak egy Bizalomkártya igényelhető és használható.

A Társkártya a Bizalomkártyával együtt automatikusan kerül kiadásra. A Társkártya csak a Bizalomkártyával együttesen adható ki, külön igénylésére nincs lehetőség. Tekintettel arra, hogy a Társkártya a Bizalomkártyával megegyező módon használható fel a Bizalomkártyához kapcsolódó pontgyűjtésre és pontbeváltásra, így a jelen Részvételi Feltételekben – hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik – a Bizalomkártya megjelölés alatt a Társkártyát is érteni kell. A Bizalomkártya és az ahhoz tartozó Társkártya közös egyenleggel rendelkezik, így azok bármelyikének használata közvetlen kihatással bír a másikra, különösen a felhasználható Bizalompontok számára. 

Bizalomkártya Igénylés a Bizalomkártya Igénylő Adatlap szabályszerű kitöltésével és az Auchan részére való átadásával történhet 2014. október 3. napjától kezdődően. Bizalomkártya Igénylő Adatlap kitöltése és leadása történhet az Áruházak vevőszolgálatán, amely esetben a Résztvevő a helyszínen átveheti a Bizalomkártyát, történhet továbbá a www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon vagy az Auchan által – eseti vagy állandó lehetőségként – a Résztvevők számára biztosított egyéb online módokon és felületeken (a továbbiakban: Online Felületek).

A vevőszolgálaton történő igénylés esetén a Bizalomkártya Igénylő Adatlap leadásával egyidejűleg a Résztvevő az aktív (pontgyűjtésre és pontbeváltásra egyaránt használható) Bizalomkártyát a helyszínen átveheti. Az online Felületek bármelyikén történő Bizalomkártya Igénylés esetén a Résztvevő a Bizalomkártyát az általa választott bármelyik, a Programban résztvevő Áruház vevőszolgálatán veheti át. Amennyiben az Online Felületeken való Bizalomkártya Igénylés során a Résztvevő bármely okból nem nyilatkozott a Részvételi Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásáról, úgy az átvételhez szükséges az igénylés megerősítéséről szóló nyilatkozat aláírása és leadása. A Bizalomkártyát a Résztvevő csak személyesen jogosult átvenni és ezt kétség esetén az Auchan jogosult ellenőrizni. A Bizalomkártya fő szabály szerint a Résztvevő általi átvételkor kerül aktiválásra.

Az Online Felületeken történő Bizalomkártya Igénylés esetén, a Bizalomkártya átvételének elmaradása esetén az Auchan az igénylés napját követő 30 (harminc) napon túl nem garantálja az igénylés megőrzését, illetve a Bizalomkártya átadását. Az Auchan fenntartja azonban annak jogát, hogy amennyiben a Résztvevő az igényelt Bizalomkártyát 30 (harminc) napon belül nem veszi át, úgy a Bizalomkártya Igénylés során megadott elérhetőségein a Résztvevőt megkeresse a Bizalomkártya átadása érdekében. A Bizalomkártyát az Auchan fő szabály szerint postai úton nem továbbítja a Résztvevők számára. 

Az Auchan időről – időre a Részvételi Feltételekben fel nem sorolt egyéb alternatív eszközökkel és megoldásokkal igyekszik a Résztvevőket a Bizalomkártya igénylésben segíteni. Ilyen alternatív megoldás lehet, ha az Auchan időszakos vagy állandó jelleggel a vásárlók számára Bizalomkártya Igénylés nélkül úgynevezett korlátozottan aktív Bizalomkártyát (a továbbiakban Korlátozottan Aktív Bizalomkártya) ad át a vásárlás során. Korlátozottan Aktív Bizalomkártya átvételével az érintett személy Résztvevővé válik és elfogadja a jelen Részvételi Feltételeket, az alább leírt eltéréssel.. Korlátozottan Aktív Bizalomkártya átvételére és a lentebb leírt aktiválására csak olyan személy jogosult, aki még nem rendelkezik Bizalomkártyával vagy egyébként Bizalomkártya Igénylése nincs folyamatban.

A Korlátozottan Aktív Bizalomkártya csak pontgyűjtésre használható, pontbeváltásra nem. A Korlátozottan Aktív Bizalomkártyára bevezetett korlátozások feloldásához a jelen Részvételi Feltételek szerinti Bizalomkártya Igénylés szükséges (a továbbiakban: Aktiválás). Az Aktiválási folyamat megegyezik a Bizalomkártya Igénylés folyamatával, vagyis az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit is el kell fogadni az Aktiválás során. Az Aktiválást követően a Bizalomkártya korlátozások nélkül használható a jelen Részvételi Feltételek szerint. Ahol a jelen Részvételi Feltételek kifejezetten másképpen nem rendelkezik, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, a Bizalomkártyára vonatkozó egyes szabályok a Korlátozottan Aktív Bizalomkártyára is alkalmazandóak. A Korlátozottan Aktív Bizalomkártya ugyanakkor nem képezi a Program állandó elemét, az Auchan mindenkor maga jogosult dönteni arról, hogy Korlátozottan Aktív Bizalomkártyát ajánl-e a vásárlók számára. 

2017. május 2.-tól a Bizalomkártya digitalizált (továbbiakban: Digitalizált Bizalomkártya) használatra is lehetősége van a Bizalomkártya, illetve Társkártya tulajdonosnak. Amennyiben a Bizalomkártya, illetve Társkártya tulajdonos mobileszközére olyan alkalmazást (applikációt) tölt le, amely lehetővé teszi Bizalomkártya vonalkódjának beolvasását, úgy a Bizalomkártya fizikai átadása és beolvasása helyett elegendő az alkalmazásba feltöltött vonalkódot felmutatni olyan módon, hogy azt a mobileszközről a pénztáros be tudja szkennelni. 

A Digitalizált Bizalomkártya kizárólag az Auchan Magyarország Kft. áruházaiban működik, az üzemanyag töltőállomásokon nem vehető igénybe.

A Digitalizált Bizalomkártya eszköz nem váltható ki a Bizalomkártyáról készített fényképfelvétellel. Amennyiben nincs megfelelő vonalkód applikáció, vagy a mobileszközről a vonalkód nem olvasható be, úgy a Bizalomkártyát kell beolvasásra átadni, ennek hiányában továbbra sem lehetséges az adott vásárlás során a Bizalompontok gyűjtése, vagy beváltása.

A Bizalomkártyát a Résztvevő személyesen használhatja, vagy annak használatát hozzátartozója részére átengedheti. A Résztvevő ezt meghaladóan nem jogosult a Bizalomkártyát más személy használatába adni, a Bizalomkártyát vagy az azon lévő Bizalompontokat értékesíteni vagy azokkal kereskedni, azokat bármely jogcímen átruházni vagy azokat biztosítékként adni, illetve megterhelni.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Bizalomkártya használatát harmadik személy részére átengedik, azt elveszítik vagy azt harmadik személy eltulajdonítja, illetőleg a Bizalomkártya azonosításához szükséges adatokat más személy számára hozzáférhetővé teszik, úgy az ebből eredő következményekért az Auchan nem vállal felelősséget. A Bizalomkártya és az azonosításához szükséges adatok megőrzése érdekében a Résztvevők kellő gondossággal kell, hogy eljárjanak.

A Bizalompontok készpénzre nem válthatóak, tényleges értékük csak a pontbeváltáskor jelenik meg. A Bizalomkártya kizárólag az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén, valamint az automata kútoszlopok (a továbbiakban: Automata Kútoszlopok) kivételével az Üzemanyagtöltő Állomásokon történő vásárlások során használható fel és nem használható a kasszasoron kívüli üzletsori és ételudvari üzletekben, az Automata Kútoszlopokon, önkiszolgáló automatákon, valamint egyéb értékesítési pontokon történő vásárlások során, továbbá a kiterjesztett garanciához kapcsolódóan.

A Bizalomkártya ugyanazon tranzakció során nem használható együttesen az Bevásárlókártyával, az Auchan Kártyával, az Üzemanyag Kártyával és a Vevőkártyával. 

2016. szeptember 15-től a Résztvevő saját döntése alapján választhatja azt a lehetőséget is, hogy az új Auchan Kártya Programhoz csatlakozik. A további feltételekről az Auchan Kártya Részvételi Feltételei rendelkeznek (www.auchankartya.hu oldalon az Információ_letölthető dokumentumok menüpontban). A Résztvevő az Áruház Vevőszolgálatán személyesen kezdeményezheti vagy online felületen (www.bizalomkartya.auchan.hu) saját maga elvégezheti a meglévő Bizalomkártyájának és az Auchan Kártyájának az összevonását. Az Auchan jogosult ellenőrizni a Bizalomkártya tulajdonos személyes adatait. A Bizalomkártya és az Auchan kártya összevonása által a Résztvevő 5. pont szerint gyűjtött Bizalompontjai erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata alapján átvezetésre kerülnek az Auchan kártyára.

A Bizalomkártya – akár pontgyűjtéshez, akár pontbeváltáshoz történő - használata esetén a vásárlásról áfás számlát az Auchan Magyarország Kft. kizárólag a Bizalomkártyához regisztrált névre állít ki.  


4. A Bizalomkártya letiltása, pótlása

Ha a Bizalomkártya elveszett, azt ellopták vagy az megrongálódott, a Résztvevők kezdeményezhetik annak letiltását személyesen az Áruházak vevőszolgálatán vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 – es telefonszámán. Az Auchan jogosult arra, hogy a letiltást, illetve a pótlást kezdeményezőt a személyének beazonosítására megkérje. Ennek sikertelensége esetén az Auchan a pótlás, illetve letiltás végrehajtását jogosult megtagadni

Az Auchan a letiltani kért Bizalomkártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti. Az érvénytelenített Bizalomkártya nem használható és újra nem érvényesíthető, a Résztvevő azonban új Bizalomkártyát igényelhet és vehet át a Bizalomkártya Igényléshez hasonló módokon. Új Bizalomkártya kiadása esetén a letiltott Bizalomkártya érvénytelenítéskori Bizalompont egyenlege átvezetésre kerül az új Bizalomkártyára. 

Az érvénytelenítés és az új Bizalomkártya kézhezvétele közötti időszakban végrehajtott vásárlások után utólagos Bizalompont jóváírás nem lehetséges.

Az Auchan a Bizalomkártya elvesztése vagy ellopása, illetve bármely illetéktelen felhasználása esetén a Bizalomkártya - a letiltását megelőzően felhasznált - Bizalompont egyenlegéért felelősséget nem vállal. A letiltás és a pótlás művelete együttesen érinti a Bizalomkártyát és a Társkártyát is, függetlenül attól, hogy a Résztvevő melyiknek a letiltását kezdeményezi. 

A jelen pont rendelkezései a Korlátozottan Aktív Bizalomkártyákra nem használhatóak.


5. A pontgyűjtés szabályai

A Résztvevők az Áruházakban és az Üzemanyagtöltő Állomásokon – az Automata Kútoszlopok kivételével, továbbá Online Áruházban való vásárlás során Bizalomkártyájuk használatával a vásárlás végösszegétől és az általuk vásárolt termékek fajtájától, illetve mennyiségétől függően Bizalompontokat kapnak. 

A vásárlás végösszege után járó Bizalompontok: A Résztvevő az egyes vásárlások végösszegétől függően, 1000 (ezer) Forint vásárlási összeg alatt 

1 – 399,- Ft között 2 pont

400 és 599,- Ft között: 4 pont

600 és 799,- Ft között: 6 pont

800 és 999,- Ft között: 8 pont,

míg 1000 (ezer) Forint vásárlási összeg felett minden elköltött 1000 (ezer) Forint után 10 (tíz) Bizalompontot gyűjthet az Áruházakban, valamint az üzemanyagokon kívüli bármely más termékek vásárlása esetén az Üzemanyagtöltő Állomásokon létesített üzletben (a továbbiakban Üzemanyagtöltő Bolt) is.

A megvásárolt üzemanyag mennyisége után járó Bizalompontok: Bármely típusú üzemanyag megvásárlása esetén a Résztvevő a vásárolt üzemanyag mennyiségétől függően, minden egész liter megvásárolt üzemanyag után 2 (kettő) Bizalompontot gyűjthet. Üzemanyag vásárlás után Bizalompont kizárólag ily módon gyűjthető.

Figyelem! Az Automata Kútoszlopoknál történt üzemanyag vásárlás esetén Bizalompont nem gyűjthető, illetve nem váltható be. 

Példák: Áruházakban és Üzemanyagtöltő Állomáson (amennyiben üzemanyag vásárlás nem történik) és Boltban a Vásárlás végösszege után gyűjthető Bizalompontok

Vásárlás végösszege/Gyűjthető Bizalompont:

1 – 399,- Ft között 2 pont

400 és 599,- Ft között: 4 pont

600 és 799,- Ft között: 6 pont

800 és 999,- Ft között: 8 pont 

1000 és 1999,- Ft között: 10 pont

2000 és 2999,- Ft között: 20 pont

49 000 és 49 999,- Ft között: 490 pont

50 000,- Ft és a fölött 500 pont

Egy vásárlási tranzakció során a vásárlás végösszege után legfeljebb 500 (ötszáz) Bizalompont gyűjthető.

Üzemanyagtöltő Állomásokon csak üzemanyag vásárlás esetén gyűjthető Bizalompontok Vásárolt mennyiség

Gyűjthető Bizalompont/vásárlás

0 és 0,999 liter között: 0 pont

1 és 1,999 liter között: 2 pont

2 és 2,999 liter között: 4 pont

3 és 3,999 liter között 6 pont …….. stb.

Üzemanyagtöltő Állomásokon, abban az esetben, ha a Résztvevő egy vásárlási tranzakcióban üzemanyagot és egyéb termékeket is vásárol, akkor Bizalompont a vásárolt üzemanyag mennyisége és az egyéb termékek árának végösszege után együttesen gyűjthető a fenti szabályok alkalmazásával

A Bizalompontos Termékek vásárlása után járó Bizalompontok: A Résztvevők a vásárlás során Bizalomkártyájuk használatával a vásárlás végösszege, illetve a vásárolt üzemanyag mennyisége után járó Bizalompontokon túl az általuk vásárolt termékektől függően is kaphatnak Bizalompontokat az alábbiak szerint: 

- Bizalompont nem jár minden termék megvásárlása után. 

- Azon konkrét termékek (Bizalompontos Termékek) körét, amelyek vásárlása után Bizalompont jár, az Auchan időről – időre saját belátása és döntése szerint jogosult meghatározni. A Bizalompontos Termékek után kapható Bizalompontok mértéke termékenként eltérő lehet.

A mindenkor aktuális Bizalompontos Termékekről és az egyes termékek után járó Bizalompontok mértékéről az Auchan az Áruházakban kihelyezett tájékoztató táblákon és/vagy egyéb kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatja a Résztvevőket.

Az Auchan egyoldalúan jogosult a Bizalompontok gyűjtési feltételeinek megváltoztatására.

Bónusz Pontok

Az Auchan egyoldalúan jogosult továbbá egyéb vásárláshoz vagy a Résztvevők más magatartásához kötött Bizalompont gyűjtési lehetőségek meghirdetésére, illetőleg Bizalompontok nyújtására (a továbbiakban: Bónusz Pontok).

A közvetlenül nem vásárlással elérhető Bónusz Pontok is vásárláshoz kötöttek, azok a Bónusz Pontokra való jogosulttá válást követő első Bizalomkártya használat során kerülnek jóváírásra a Bizalomkártya egyenlegén. Az ilyen jellegű változásokról az Auchan legalább az adott Bónusz programban résztvevő Áruházakban ad tájékoztatást. 

Bizalompont jóváírása

Bizalompont úgy szerezhető, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasásának megkezdését megelőzően, Üzemanyagtöltő Állmásokon pedig a kútszám bediktálását megelőzően átadja a Bizalomkártyáját a pénztárosnak, aki a Bizalomkártyát érvényesíti. 

Az Online Áruházban történő vásárlás esetén a megrendelési folyamatban kell a Bizalompontok jóváírására vonatkozó lehetőséget választani, de a pontok jóváírása csak a fizetési tranzakciót követően történik meg.

A tranzakció során kapott nyugta tartalmazza a vásárlással gyűjtött Bizalompontok mennyiségét, továbbá a Bizalomkártya Bizalompont új egyenlegét. 

A Bizalompontok a tranzakciót (fizetést) követő 24 (huszonnégy) órán belül jóváírásra kerülnek a pontegyenlegen.

A vételárak beolvasásának megkezdését, illetve a kútszám rögzítését követően átadni kívánt Bizalomkártyán az adott tranzakcióval kapcsolatosan Bizalompontot érvényesíteni már nem lehet, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában jóváírni. 

Ugyanígy, az Online Áruházban történt vásárlás esetén a megrendelés átvételekor legkésőbb a fizetési tranzakciót megelőzően kell a Bizalomkártyát a házhoz szállító képviselőjének átadni a Bizalompontok jóváírása érdekében, a fizetési tranzakciót követően nincsen lehetőség a Bizalompontok jóváírására. 

A pénztárrendszer esetleges üzemzavara vagy a Bizalomkártya hibája esetén Bizalompontok felírása (gyűjtése) és/vagy beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és beváltás általános üzemzavar miatti, az egész Áruházra és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokra kiterjedő átmeneti szüneteléséről az érintett Áruház a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és vevőszolgálatán és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja. Amennyiben a pontkibocsátás és/vagy beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy az érintett Áruház és/vagy Üzemanyagtöltő Állomás ennek tényéről a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomáson elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja.

Az előre meghirdetett pontkibocsátási és/vagy beváltási feltételektől a Bizalomkártya Programban résztvevő Áruházak és/vagy Üzemanyagtöltő Állomások jogosultak műszaki okok miatt is eltérni. Erről az Áruházak és vagy Üzemanyagtöltő Állomások a kártyabirtokosokat az Áruházak bejáratánál és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatják. A fentiek miatt sem az adott Áruházzal, illetve Üzemanyagtöltő Állomással, sem az Auchannal szemben igény nem támasztható.

Egy adott vásárlási tranzakció során kizárólag egy Bizalomkártya használható fel Bizalompont gyűjtésére és/vagy pontbeváltásra. Több résztvevő Bizalompont egyenlegének összevonására lehetőség nincs. 

Amennyiben a Résztvevő részére utóbb bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása után a Résztvevő korábban Bizalompontot kapott, úgy az Auchan jogosult a korábban kapott Bizalompontokkal a Bizalomkártya pontegyenlegét csökkenteni attól függetlenül, hogy a Bizalompontok időközben felhasználásra kerültek-e vagy sem. A pontlevonással a Bizalomkártya egyenlege negatív értékbe is fordulhat.


6. A Bizalompontok beváltása

A Bizalompontok csak és kizárólag áruk vásárlása esetén válthatóak be, a Programban résztvevő Auchan Áruházakban 10 (tíz) pont = 5 (öt) Ft értékben. Ennek megfelelően a tranzakció során levonásra kerülő Bizalompontok Forint értéke 0 –ra vagy 5 –re kell végződjön.

Bizalompontok beváltása ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni nem lehetséges. Az Üzemanyagtöltő Állomásokon és az Online Áruházban pontbeváltásra lehetőség nincs. A Korlátozottan Aktív Bizalomkártya pontbeváltásra Aktiválást megelőzően nem használható. 

Bizalompont az adott tranzakció során úgy használható fel, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasását megelőzően és a Bizalompont beváltási szándékának közlésével átadja Bizalomkártyáját a pénztárosnak, aki a Bizalomkártyát érvényesíti. Amennyiben a vételárak beolvasásának kezdetéig a Bizalomkártya nem kerül átadásra vagy átadásra került, de a fizetési tranzakció megindításáig a Részvevő nem jelzi pontbeváltási szándékát, úgy az adott tranzakcióban Bizalompont beváltása nem lehetséges, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában levonni. 

A Bizalompontok minden esetben a Programban résztvevő Áruházakban aktuálisan megtalálható termékek vásárlása során válthatóak be. A Bizalompontok Auchan által nyújtott szolgáltatásokra történő beváltása nem lehetséges.

A Résztvevő a Bizalompontok levonását követően a tranzakció során fizetendő összegből fennmaradó összeget egyéb fizetési módozattal egyenlíti ki. Egy vásárlási tranzakció során legfeljebb a vételár 90 (kilencven) %-a egyenlíthető ki Bizalompontok felhasználásával. 

Abban az esetben, ha a Résztvevő az adott tranzakció során a vételár bármekkora hányadát Bizalompontok felhasználásával egyenlíti ki, úgy áfás számla kiállítására az Áruház vevőszolgálatán kerülhet csak sor és kizárólag a Résztvevő nevére szólóan.

A tranzakció során kapott nyugta tartalmazza a Bizalomkártya vásárlás előtti Bizalompont egyenlegét. Amennyiben a Résztvevő számára bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása során a Résztvevő a vételár kiegyenlítéséhez Bizalompontokat használt fel, úgy a termék árának visszafizetés ettől függetlenül készpénzben történik meg és Bizalompontok nem kerülnek a Bizalomkártya egyenlegére visszaírásra. Az Auchan fenntartja magának a Bizalompontok beváltásának megtagadására vonatkozó jogát, ha felmerül annak gyanúja, hogy a pontokat szabálytalanul szerezték vagy a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően kívánják felhasználni.


7. A Bizalompontok érvényessége

Amennyiben a Résztvevő az adott naptári évben egyáltalán nem használja Bizalomkártyáját, úgy az adott naptári év utolsó napján meglévő pontjai törlésre kerülnek, függetlenül attól, hogy egyébként a Résztvevő a pontjait mikor szerezte. Ilyen esetben a pontszerzés a következő kártyahasználat során újrakezdődik, tehát a ponttörlés a Bizalomkártya érvényességét egyébként nem érinti. A Bizalompontok felhasználása (beváltása) során a rendszer automatikusan a korábban szerzett pontokat veszi figyelembe. A jelen rendelkezés alkalmazásában kártyahasználatnak minősül a Bizalomkártyával való pontgyűjtés és pontbeváltás egyaránt.


8. A Program időtartama

A Program határozatlan időtartamra szól. A Program esetleges befejezéséről vagy felfüggesztéséről szóló értesítést az Auchan az Áruházakban való kifüggesztéssel és a www.auchan.hu weboldalon való közzététellel hozza a Résztvevők tudomására legalább 30 (harminc) nappal a Program befejezését megelőzően. A Program befejezése esetén – hacsak az Auchan a Program befejezéséről (felfüggesztésről) szóló értesítésben ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - a befejezés meghirdetett napjával a Bizalomkártyák érvénytelenítésre, a fel nem használt Bizalompontok pedig törlésre kerülnek.

9. A Programból való kilépés és kizárás

A Résztvevő korlátozás nélkül jogosult a Programból való kilépésről dönteni. A kilépésről szóló döntését a Résztvevő az Áruházak vevőszolgálatán vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 – es telefonszámán hozhatja az Auchan tudomására. Ebben az esetben az Auchan a Bizalomkártyát – annak pontegyenlegének egyidejű törlése mellett – azonnal, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül érvényteleníti. A Korlátozottan Aktív Bizalomkártyával rendelkező Résztvevő Programból való kilépéséhez elegendő a Bizalomkártya Igénylés és a Korlátozottan Aktív Bizalomkártya használatának mellőzése az Auchan külön értesítése nélkül is.

Az Auchan fenntartja annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Bizalomkártyáját a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően használja vagy azzal bármi módon visszaél, a Programból külön értesítés nélkül kizárja. Az Auchan fenntartja továbbá annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Bizalomkártyáját legalább 24 (huszonnégy) hónapon át nem használja Bizalompont gyűjtésre vagy beváltásra, a Programból külön értesítés nélkül kizárja. A kizárással egyidejűleg a Résztvevő Bizalomkártyája érvénytelenítésre kerül.

Az érvénytelenítésig fel nem használt Bizalompontok minden esetben elvesznek, amellyel kapcsolatosan a Résztvevőnek az Auchannal szemben igénye nem lehet. 

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Bizalomkártya Igénylő Adatlapon kötelezően kitöltendő személyes adatuk kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulásuk visszavonása vagy korlátozása a Programból való kilépési szándék kifejezésének tekintendő és így az adatkezelés megszüntetésével vagy korlátozásával egyidejűleg a Bizalomkártyájuk – pontegyenlegtől függetlenül - véglegesen érvénytelenítésre kerül, amellyel kapcsolatosan az Auchannal szemben igényt nem támaszthatnak.

10. Személyes adatok kezelése

A Bizalomkártya Igénylőlapon a Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és felhasználásához a jelen Részvételi Feltételekben és az ahhoz tartozó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. 

A Résztvevők a Programba való belépéssel elismerik, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerték és azt teljes mértékben elfogadták. 

A Résztvevő felelős azért, hogy a Bizalomkártya Igénylés során általa megadott adatok pontosak legyenek és a valóságnak megfeleljenek. 

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az Auchan nevében eljáró személy (így például vevőszolgálati munkatárs, hosztesz) a Bizalomkártya letiltása, cseréje és az azzal kapcsolatos más ügyek intézése során a Résztvevő személyes adatait igazoló okmányt személyének beazonosítása érdekében elkérheti. Ha a Résztvevő személye nem azonosítható be, a Bizalomkártyával kapcsolatos ügyintézést az Auchan jogosult megtagadni.

A Résztvevőknek a Bizalomkártya Igénylő Adatlapon megadott személyes adataik változását be kell bejelenteniük az Auchan részére az Áruházak vevőszolgálatán kitöltött és leadott Adatfrissítő Lapon vagy InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámon. Az Auchan a bejelentések átvezetését 30 napos ügyintézési idővel vállalja. Az Auchan nem vállal felelősséget a helytelenül megadott adatok felhasználásával keletkező vagy a változások bejelentésének hiányából fakadó károkért és következményekért. 

Az Auchan az adott Bizalomkártya használatával kapcsolatos információkat adatvédelmi okok miatt - az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adattovábbításon, adatátadáson és adatkezelési célokon túl – kizárólag az érintett Résztvevő számára ad, személyének beazonosítását követően.

11. A Részvételi Feltételek módosítása

Az Auchan fenntartja a jelen Részvételi Feltételek egyoldalú módosításának a jogát azzal, hogy az esetleges változásról a Résztvevőket a változás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal az Áruházak vevőszolgálatán kihelyezett hirdetmény útján, illetve a www.auchan.hu internetes oldalán tájékoztatja. A mindenkor hatályos Részvételi Feltételek megtekinthetők az Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a www.auchan.hu weboldalon.

12. Egyebek 

Abban az esetben, ha az Auchan bármely okból postai küldeményt továbbít a résztvevők számára, az Auchan postázással kapcsolatos felelőssége a rendszerben rögzített címre történő küldemény feladásáig terjed. Az Auchan a küldeményeinek postázását kizárólag Magyarország közigazgatási határain belüli címre vállalja. 

A Bizalomkártya Igénylő Adatlap kitöltésével és aláírásával a Résztvevők kijelentik, hogy megismerték és elfogadják a jelen Részvételi Feltételeket, valamint annak későbbi módosításait és az Adatvédelmi Tájékoztatót, továbbá a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét a Programmal kapcsolatos minden jogvita esetére. 

A Résztvevők a Programmal kapcsolatos lényeges információkat mindenkor megismerhetik az Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a www.auchan.hu weboldalon, illetve tájékoztatást kérhetnek az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámán.

2018. január 8.

Auchan Magyarország Kft.


RÉSZLETEK

Kulcs az új lakásodhoz! elnevezésű nyereményjáték - HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) (a továbbiakban: Szervező) Bizalomkártya nyitással kapcsolatos promóciót (a továbbiakban: Promóció) szervez az alábbi szabályok szerint.       

1, A játék szervezője: Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervező” „Kulcs az új lakásodhoz!!” elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” szervez a magyarországi Auchan áruházak Bizalomkártyával rendelkező vásárlói számára.

2. A Játékban résztvevő személyek: A Játékban valamennyi nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú, Bizalomkártyával, vagy Auchan kártyával – a továbbiakban Bizalomkártya - rendelkező személy jogosult részt venni, akik a Bizalomkártya programba regisztráltak, mobil telefonszámukat és/vagy e-mail címüket megadták/vagy a jelen Játék tartama alatt megadják, továbbá saját névre szóló Bizalomkártyával rendelkeznek, és azt használják pontgyűjtésre – a továbbiakban „Résztvevő, illetve Résztvevők”.

3. A Játék időtartama: A Játék 2018. május 2. üzlet nyitásoktól – 2019. március 31. üzlet zárásokig tart. A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie. A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlások a Játékhoz szükséges kalkulációban nem vesznek részt.

4. A Játékban való részvételi jogosultság, a részvétel menete: Minden Résztvevő, aki a Játék időtartama alatt bármelyik 6 hónapban havonta legalább 30 000 Ft azaz harmincezer Ft összértékben saját névre szóló Bizalomkártya használatával vásárol bármelyik magyarországi Auchan áruházban, az Auchan Online Áruházban és az Auchan töltőállomásokon (üzemanyagot vagy a shopban terméket) jogosultságot szerez a nyeremény-sorsoláson való részvételre. A Szervező 2018. szeptember hótól havonta kimutatást küld minden Bizalomkártya tulajdonosnak pontjai számáról és értékéről. Amennyiben a Résztvevő a Bizalomkártya regisztrációja során hozzájárult reklám célú tájékoztatás küldéséhez, úgy a Szervező arról is tájékoztatást ad, hogy aktuálisan hány hónapban teljesült a részvétel feltételeként meghatározott összérték. A Szervező a Játék lezárultát követően leválogatja azokat a Bizalomkártyákat, amelyek a fenti feltételeknek megfeleltek és ezek közül sorsol – a továbbiakban „Jogosult Bizalomkártya”. A sorsoláson minden, a Jogosult Bizalomkártya kizárólag egyszeres eséllyel vesz részt. A Játékban a pénztársoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

5. Sorsolás A sorsolásra 2019. április 17-én 13 órakor az Auchan Magyarország Kft. központi irodájában (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) gépi sorsolásos módszerrel, közjegyző jelenlétében kerül sor.

6. A Nyeremény, illetve annak átadásának feltételei

6.1. A sorsoláson a Jogosult Bizalomkártyák közül egy nyertes Bizalomkártyaszámot sorsol ki a Szervező, amelynek birtokosa – a továbbiakban a Nyertes - ezzel jogosulttá válik a Budapest IV. kerületi, Metrodom Panoráma „A” lakóparki épületben egy új építésű, hozzávetőlegesen 32.000.000 Ft értékű, 3 szobás társasházi öröklakásra – a továbbiakban Ingatlan. Az Ingatlan a jelen Játékban a Szervező együttműködő partnerének, a Metrodom Kft. (1095 Budapest, Mester u. 83/C) tulajdonában álló Metrodom Invest Kft. (székhely: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37. ; cégjegyzékszám: 10-09-035499) – a továbbiakban METRODOM - beruházásában és a Metrodom Építő Kft. (székhely: 1095 Budapest Mester utca 83/A. földszint Ü1.; cégjegyzékszám: 01-09-289262) kivitelezésében épül, műszaki átadása várhatóan 2019. február 28-ig megtörténik.

6.2. A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a Nyertest a Bizalomkártya regisztrációkor megadott e-mail címen, vagy telefonszámon, és időpontot egyeztet vele annak érdekében, hogy az általa megjelölt áruház vevőszolgálatán bemutathassa Bizalomkártyáját és megtörténhessen azonosítása.

6.3. A nyertes Bizalomkártyaszám birtokosa csak abban az esetben válhat Nyertessé, ha a kisorsolt Bizalomkártyaszámhoz tartozó Bizalomkártya az általa megjelölt áruház Vevőszolgálatán személyesen bemutatásra kerül a személyazonosság és a lakcím igazolása mellett. A személyazonosság igazolására szolgáló okmányban (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) szereplő névnek meg kell egyeznie a Bizalomkártyán szereplő névvel. Az igazoló okmányokat a Szervező nem fénymásolja le, az azon szereplő adatokat nem rögzíti, azokat csupán adategyeztetés, és a magyarországi lakcím ellenőrzése céljából tekinti meg.

6.4. Amennyiben az első megkereséstől számított 8 napon belül nem jelentkezik Bizalomkártyájával a Nyertes a kiválasztott, vagy bármely más áruház vevőszolgálatán, úgy a 7. pont szerinti tartaléknyertes kerül bevonásra

6.5. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós adatokkal nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Résztvevőt kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

6.6. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

6.7. Az Ingatlan, mint nyeremény átadásának feltétele az, hogy a Nyertes a Szervező által előkészített valamennyi, a nyereményre, illetve annak átadására vonatkozó szerződést megkösse, így többek között aláírja a METRODOM-mal és/vagy a Szervezővel a tulajdon-átruházási szerződést is, továbbá, hogy az Ingatlant magában foglaló lakóház végleges (jogerős) használatbavételi engedéllyel rendelkezzen. Az Ingatlan ezt követően kerül a Nyertes tulajdonába, illetve a METRODOM ezt követően tudja azt a Nyertes birtokába adni. A nyeremény a birtokba adással minősül átadottnak.

6.8. A Nyertes továbbá legfeljebb 1.300.000 Ft összegre való jogosultságot is nyer a vagyonszerzési illeték kifizetéséhez. Ezt az összeget a Szervező, azaz az Auchan Magyarország Kft. vállalja megfizetni, vagyis azt a Nyertes helyett fizeti meg annak kiszabását követően átutalással az illetéket kiszabó hatóságnak a határozatban szereplő számlájára,

6.9. A Nyertes keresztneve és lakcímének irányítószáma - a sorsolást és a Szervező általi érvényesítést követően a https://auchan.hu/lakas, illetve a https://bizalomkartya.auchan.hu oldalon elérhetővé válik és ott a nyeremény kisorsolását követő 15 napig látható.

6.10. A Nyertes hozzájárulása esetén, amelyet a sorsolást követően adhat meg egy kifejezetten erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatban, a Szervező jogosult róla fényképfelvételt készíteni és fényképe megjelenik az auchan.hu, a Játék, valamint a METRODOM honlapján, illetve a Szervező egyéb közösségi oldalain (pl. Facebook, belső kommunikációs oldalon, Linkedin).

6.11. A Szervező és a METRODOM fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Ingatlant magában foglaló lakóház a sorsolás időpontjáig nem rendelkezik végleges (jogerős) használatbavételi engedéllyel, úgy a használatbavételi engedély véglegessé válásáig (jogerőre emelkedéséig) ideiglenesen egy a METRODOM egyéb beruházásában épült 2 szobás másik ingatlan bérleti jogát biztosítsák, melynek költségeit a METRODOM viseli

6.12. Az Ingatlannal kapcsolatos garanciát a METRODOM vállal, azért a Szervező felelősséggel nem tartozik..

7. Tartaléknyertesek

A sorsoláson további 10 db tartaléknyertes Bizalomkártyaszám kerül kisorsolásra, amelyek jogosulatlan Nyertes esetén (pl. a kártyatulajdonos nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel) a kisorsolás sorrendjében jogosulttá válnak az eredeti nyertes Bizalomkártya helyébe lépni. Amennyiben a Nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel), úgy elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő kisorsolt Bizalomkártyaszám tulajdonosa válik Nyertessé. A nyertes és tartaléknyertes Résztvevők kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 17.§ (3) bekezdésének megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes (tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Résztvevőre nézve jogvesztő.

8. Adók és közterhek: A nyereményjátékkal kapcsolatos adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremény átvételét követően a Nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

9. Információ a Játékról:A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: https://auchan.hu/lakas és a https://bizalomkartya.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatain.

10. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok: A Szervező a Résztvevőknek a Bizalomkártya regisztráció során megadott azon személyes adatait kezeli, amelyek a Játék adminisztrációja, illetve a Résztvevőkkel való kapcsolattartás céljából szükségesek. A Szervező az adatokat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, így különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv,.”) rendelkezései szerint kezeli. A Játékban kezelt adatok: Bizalomkártyaszám, e-mail cím és vagy mobiltelefonszám annak függvényében, hogy a Résztvevő mit adott meg a Bizalomkártya regisztráció során. Az adatok kezelésének jogalapja: a Résztvevőnek a Bizalomkártya regisztráció során adott írásbeli önkéntes hozzájárulása. A Nyertes és a tartaléknyertesek adatait továbbá a Játékhoz kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében az adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kezeli. Az adatkezelés időtartama: a Játék adminisztrációja céljából kezelt személyes adatokat a Játék lezárását követő 90 napon túl a Szervező a továbbiakban nem kezeli, azokat az adminisztrációs felületéről törli. Az adatokat kizárólag az Auchan Magyarország Kft. Innovációs Igazgatóság Bizalomkártya osztályának munkatársai kezelik. A Résztvevő jogai az adatkezeléssel kapcsolatban A Résztvevő az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy hozzájárulás visszavonása egyben a Játékból való kizárással jár, amennyiben a Szervező adatait hozzájárulás hiányában tovább nem kezelheti. A Résztvevő tájékoztatást kérhet, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy a Résztvevő elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérheti adatai helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos korlátok között kérheti bármely adatuk törlését (ezt a Szervező megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), kérheti az adatkezelés korlátozását (ha pl. a Résztvevő vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén a Résztvevő ellenzi az adatok törlését), illetve gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát is (azaz kérheti a rá vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását). A Résztvevő a kérelmét a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén benyújthatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Résztvevő részvételét. A Szervező minden esetben a jogszabályi határidőn belül válaszol a Résztvevő jogainak gyakorlása céljából intézett megkeresésekre, amely jelenleg 25, de 2018. május 25-től 30 nap. Az Adatkezelő elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft. Innovációs Igazgatóság, postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4; e-mail: bizalomkartya@auchan.hu. Az adatok az adattulajdonos (Résztvevő) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Résztvevőnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Szervezővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a Résztvevő ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a Résztvevő dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu. A Játék kommunikációs anyagaiban használt nyereményfotók csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget. A jelen Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal. A Szervező fenntartja a Játékszabály módosításának jogát, melyről a Résztvevőket írásban tájékoztatja. A jelen Játékszabályzat a 2018. május 2-i Játékszabályzat helyébe lép.

Budapest, 2018. 09. 11. Auchan Magyarország Kft. Szervező

RÉSZLETEK

Bizalom napja részvételi szabályzat

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) (a továbbiakban: Szervező) Bizalomkártyához kapcsolódó, „Bizalom napja” elnevezéssel promóciót (a továbbiakban: Promóció) szervez az alábbi szabályok szerint.                           

1. A résztvevők

1.1. A Promócióban minden személy részt vehet, aki a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) a Promócióban való részvételhez szükségesként meghatározott feltételeket teljesíti és az itt írtakat teljes körűen elfogadja (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők).

1.2. A Promócióban való részvétel együttes feltételei

1.2.1. 1 (egy) darab vásárlási tranzakció (a továbbiakban: Vásárlás) a Szervező által Magyarország közigazgatási határain belül üzemeltetett bármelyik Auchan Áruházban és az Auchan Online Áruházban (a továbbiakban: Áruház vagy Áruházak), kivéve az Auchan töltőállomásokat; és

1.2.2. egyidejűleg érvényes Bizalomkártya, Bizalomkártya Business vagy Auchan kártya (a továbbiakban együttesen: Bizalomkártya) bemutatása és beolvasása; illetve

1.2.3. egyidejűleg a Bizalomkártyához regisztrált email cím és/vagy mobiltelefonszám megléte. A Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy választása szerint e-mail címét és mobiltelefonszámát , mint személyes adatait a Szervező informatikai rendszerében rögzítse és a Promócióban, illetve a Bizalomkártya programban való részvétel érdekében kezelje. A Programban Résztvevőnek a Szervező a Résztvevő által megadott elérhetőségekre, vagy azok egyikére értesítéseket küld a Programnapoktól és a Programban elérhető előnyökről. Ehhez a Résztvevő a Programba való jelentkezéskor hozzájárulását adja.

1.3 A Promócióban való részvétel korlátait a jelen Részvételi Szabályzat 3. pontja tartalmazza.

2. A Promóció időtartama

2.1. A Promóció 2018. június 6.-tól visszavonásig érvényes, szerdai napokon vehető igénybe, de a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy előzetes tájékoztatást követően más napot jelöljön ki a Promóció során.

3. A Promóció lebonyolításának szabályai

3.1. A Szervező azon Résztvevők Bizalomkártyáján, akik a a részvételi feltételeket a Promóció időtartama alatt bármikor, a Részvételi Szabályzatban meghatározottak szerint teljesítik (a továbbiakban: Bizalompont Érvényesítés) Bizalompontot ír jóvá az alábbiak szerint.

3.2. Bizalompont Érvényesítés Amennyiben a Résztvevő vásárláskor – a fizetési folyamat megkezdése előtt átadja Bizalomkártyáját a pénztárnál, úgy a kártya leolvasásával a pénztárrendszer automatikusan jóváírja a Bizalompontokat a Bizalomkártyára és egyúttal a jóváírt kedvezmény összege szerepel a Résztvevő vásárlásának   .

3.3. A Szervező minden – a Részvételi Szabályzatnak megfelelő - Bizalompont Érvényesítés esetén a Résztvevő által a Bizalompont Érvényesítés során átadott és beolvasott Bizalomkártyán a vásárlás végösszege alapján promóciós pontokat ír jóvá. A promóciós pontok mértéke a vásárlások végösszegétől függően, 1000 (ezer) Forint alatti vásárlásnál a jelen pontban meghatározott szabályoknak megfelelő Bizalompontot ír jóvá, míg 1000 (ezer) Forint felett minden elköltött 1000 (ezer) Forint után 20 (húsz) Bizalompont.

Egy vásárlási tranzakcióhoz kapcsolódóan a jóváírás maximális értéke 1 000 pont (500 Ft). A Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételekben, a Bizalomkártya Business Általános Részvételi Feltételekben, vagy az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételekben foglaltaknak megfelelően 1.000, azaz Ezer Bizalompont értéke 500,- Ft, azaz ötszáz Forint összegnek felel meg.  

Szabályok 1000 (ezer) Forint alatti vásárlásnál gyűjthető promóciós Bizalompontokra:

 • • 1 – 399,- Ft között 4 pont
 • • 400 és 599,- Ft között: 8 pont
 • • 600 és 799,- Ft között: 12 pont
 • • 800 és 999,- Ft között: 16 pont

Példák: Áruházakban a Vásárlás végösszege után gyűjthető promóciós Bizalompontokra (Vásárlás végösszege/Gyűjthető Bizalompont):

 • • 1 – 399,- Ft között 4 pont
 • • 400 és 599,- Ft között: 8 pont
 • • 1000 és 1999,- Ft között: 20 pont
 • • 2000 és 2999,- Ft között: 40 pont
 • • 49 000 és 49 999,- Ft között: 980 pont
 • • 50 000,- Ft és a fölött 1000 pont

3.4. A Promóció során egy Bizalomkártya és az ahhoz tartozó Társkártya a Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően egy Bizalomkártyának minősül. A Promóció során egy Auchan kártya és az ahhoz tartozó Társkártya az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően egy Auchan kártyának minősül. A Promóció során egy Business kártya, az ahhoz tartozó Társkártya és Tagkártyák a Bizalomkártya Business Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően egy Business kártyának minősül.

3.5. A Promóció az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén és az Auchan online áruházban történő Vásárlásokra terjed ki, és nem vonatkozik a kasszasoron kívüli üzletsori és ételudvari üzletekben, üzemanyagtöltő állomásokon, , valamint egyéb értékesítési pontokon történő vásárlásokra, továbbá a kiterjesztett garanciára.

3.6 A Bizalomkártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, illetőleg a Bizalompontok a beváltására a Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az Auchan kártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, illetőleg a Bizalompontok a beváltására az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételek rendelkezései az irányadóak. A Business kártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, illetőleg a Bizalompontok a beváltására a Bizalomkártya Business Általános Részvételi Feltételek rendelkezései az irányadóak.

3.7. A Bizalomkártyával még nem rendelkező, de a Promócióban részt venni kívánó vásárlók számára a Szervező a Vevőszolgálaton biztosítja a Bizalomkártya Igénylés lehetőségét.

4. Záró rendelkezések

4.1. A Résztvevők a Promócióban való részvétellel kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit. A Promócióban való részvétel önkéntes és a teljes Részvételi Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek teljesülését ellenőrizze, valamint a Részvételi Szabályzatot, illetve a Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételeket, az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeket vagy a Bizalomkártya Business Általános Részvételi Feltételeket megszegő Résztvevőket a Promócióból kizárja, illetőleg a Promócióban való részvételük korlátozza.

4.3. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Részvételi Szabályzatot bármikor megváltoztatassa – a Promóció időtartamának meghosszabbítását is beleértve -, amely változásokról minden esetben haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a www.auchan.hu weboldalon és az Áruházak Vevőszolgálatán közzétett tájékoztatóban.

Budaörs, 2018. június 6.

Auchan Magyarország Kft.

RÉSZLETEK

AUCHAN Bizalomkártya Flotta Program Részvételi Szabályzata

Az AUCHAN MagyarországKereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) (a továbbiakban:Auchan) Bizalomkártyához kapcsolódó programot indít az alábbi szabályokszerint.                  

 1.      Program rövid leírása

Az Auchan Magyarország Kft. (- a továbbiakban: Auchan) és a Telenor Magyarország Zrt (székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., cégjegyzékszám: 13-10-040409 – a továbbiakban Telenor) együttműködése alapján a Bizalomkártyával, illetve Auchan kártyával rendelkező vásárlók számára 2017.november 30-tól lehetőség nyílik kedvezményes Telenor mobiltelefon tarifacsomagok előfizetésére meghatározott feltételek mellett.

2.      A résztvevők

A Programban minden személy részt vehet, aki a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) a Programban való részvételhez szükségesként meghatározott feltételeket teljesíti és jelen szabályzatban írtakat teljes körűen elfogadja (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők).

3.      A Programban való részvétel együttes feltételei:

 

3.1.   A Programban részt venni kívánó vásárlónak rendelkeznie kell saját névre szóló, érvényes Bizalomkártyával vagy Auchan kártyával (a továbbiakban: Hűségkártya).

3.2.   A Programban való részvételhez személyesen kell regisztrálni az Auchan bármelyik áruházában (a továbbiakban: Áruház vagy Áruházak), a Bizalomkártya számának és a Résztvevő e-mail címének megadásával (a továbbiakban regisztráció). Az e-mail cím megadása szükséges ahhoz, hogy a résztvevőnek a későbbiekben meghatározott egyenlegéről az Auchan a Program időtartama alatt tájékoztatást nyújtson.  Ezért amennyiben a Programban részt venni kívánó vásárló korábban regisztrált Hűségkártyát, azonban nem adott meg email címet, azt köteles a regisztrációhoz pótolni.

3.3.   A Résztvevőnek a regisztrációtól visszamenőlegesen számított 90 napon belül megvalósult Hűségkártyás tranzakciói összértékének legalább 30.000 Ft-ot kell elérnie (a továbbiakban Hűségkártyás tranzakciók). Amennyiben a Hűségkártyás tranzakcióinak értéke ezt az összeget nem éri el, úgy a kedvezményes előfizetésre csak akkortól válik jogosulttá, amikortól a Hűségkártyás tranzakcióinak értéke a legalább 30.000 Ft összértéket eléri.

3.4.   A Hűségkártyás tranzakciók körébe kizárólag az Áruházakban megvalósult tranzakciók számítanak, az Auchan kártyával más üzletekben, illetve pénzfelvétellel megvalósított tranzakciók a szükséges összértékbe nem számítanak bele. Az Auchan töltőállomásokon és az Auchan Online Áruházban (www.online.auchan.hu) megvalósuló költések nem számítanak be a kalkulációnál figyelembe vett költések körébe.

Hűségkártyás tranzakciónak minősül minden olyan vásárlás, mely során fizetéskor a vásárló Hűségkártyája a pénztárnál leolvasásra kerül.

3.5.   A Résztvevő a regisztrációt követően kitölti a kedvezményes előfizetés igénylésére vonatkozó nyilatkozatot, melyben az Auchan igazolja, hogy érvényes Hűségkártyával rendelkezik, valamint azt, hogy egyenleg alapján milyen előfizetésre jogosult.

3.6.   A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy az Auchannak a regisztráció során eljáró képviselője a Résztvevőnek a Bizalomkártya vagy Auchan kártya igénylése során megadott személyes adatait (nem, név, születési idő, lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím) összevesse a Résztvevő bármely személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványában rögzítettekkel annak érdekében, hogy a későbbiek során érvényesíthesse az adott kedvezményt (a továbbiakban: Beazonosítás).

3.7.   A Résztvevő kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy személyes adatait az Auchan informatikai rendszerében rögzítse és a Programban, illetve a Programban való részvétel érdekében kezelje.

 

4.      A Program által elérhető ajánlatok

4.1.    Jogosultság

Azon Résztvevők, akik teljesítik az előző pontban meghatározott együttes feltételeket, jogosulttá válnak a Programban elérhető három kedvezményes tarifacsomag valamelyikének megvásárlására.

A Hűségkártyás tranzakciók alapján a Résztvevő a Szolgáltató három tarifacsomagja közül egyre válik jogosulttá.

 

4.2.   Tarifacsomagok

Abban az esetben, ha a meghatározott időszakban a Résztvevő Hűségkártyás tranzakcióinak összértéke

-          meghaladja a 30.000 Ft-ot, a BRONZ megnevezésű tarifacsomag ,

-          50.000 Ft összérték fölött az EZÜST megnevezésű tarifacsomag,

-          100.000 Ft összérték fölött pedig az ARANY megnevezésű tarifacsomag előfizetésére válik jogosulttá.

A tarifacsomagokat jelenSzabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Résztvevő az Áruházakban megvalósult Hűségkártyás tranzakciói alapján válik jogosulttá  a fent írt tarifacsomagok egyikére,  így az 50.000 Ft-os és 100.000 Ft-os összérték-határt elérő vásárlók választhatják a kisebb fokozatú tarifacsomagot is.

4.3.   Igénybe vehető előfizetések

A Résztvevő legfeljebb 5 db előfizetést vehet igénybe. Az 5 db előfizetésből legfeljebb egy lehet meglévő Telenor havi díjas előfizetés, a többinek új előfizetésnek kell lennie. A számhordozás új előfizetésnek minősül.

5.      A Programban való részvétel menete

5.1.    Igazolás kiállítása

A Programban részt venni kívánó vásárlók az Auchan Áruházak vevőszolgálatán, illetve a műszaki osztály eladópultjánál jelezhetik a kedvezményes tarifacsomag előfizetésére irányuló szándékukat.

Az Auchan vevőszolgálati, vagy műszaki osztály munkatársai ellenőrzik a vásárló Hűségkártyájának érvényességét, és a Hűségkártyához kapcsolódó, a Programban való részvételhez kötelezően megadandó email cím meglétét.

Az érvényes Hűségkártya és a kötelezően regisztrált elérhetőségi adatok megadása után a Hűségkártyához kapcsolódó, a regisztrációt megelőző 90 napban megvalósult Hűségkártyás tranzakciók összértéke alapján az Auchan munkatársai igazolást állíthatnak ki a Résztvevőnek arról, hogy Hűségkártyás tranzakciói függvényében mely tarifacsomagra jogosult.

5.2.   Tarifacsomag megvásárlása

Az igazolás felmutatásával a jogosultságot megszerző Résztvevők a magyarországi Telenor üzletekben megvásárolhatják a jogosultság alapján választható, vagy magasabb egyenleg esetén egy alacsonyabb tarifacsomagot.

A Szabályzatban foglalt feltételek teljesülése, és ezáltal a tarifacsomagra való jogosultság 3 havonta felülvizsgálatra kerül, mely a Résztvevő átsorolásával járhat, azaz amennyiben összes Hűségkártyás vásárlásainak utolsó 90 napos összértéke nem éri el az adott tarifacsomaghoz szükség összeghatárt, úgy az Auchan kezdeményezheti a Résztvevő alacsonyabb tarifacsomagba történő átsorolását a Telenornál.

5.3.   Fizetés

A Telenor a havi forgalmi számlát a Résztvevő által az előfizetői szerződésben megadott számlaküldési címre küldi meg.

A havi forgalmi számlákat a Résztvevő a számlákban meghatározott fizetési határidőben köteles kiegyenlíteni. A havi forgalmi számlák kiegyenlítése készpénzzel, postai csekken vagy banki átutalással történhet.

6.      A jogosultság megszűnése

 

6.1.   A Résztvevőnek a Programban való részvétele a Hűségkártyához kötött, vagyis, amennyiben a Résztvevő Hűségkártyájának érvényessége megszűnik, vagy a Hűségkártya programból kilép, úgy az Auchan erről a Telenort köteles tájékoztatni.

6.2.   A Résztvevő vállalja, hogy Hűségkártyája érvényességének megszűnésétől, vagy a Hűségkártya programból való kilépésétől számított 30 napon belül előfizetését/előfizetéseit átváltja a Telenor valamely publikus lakossági számlás díjcsomagjára.

6.3.   Amennyiben a 30 napos határidőig az átváltás nem történik meg, a Telenor jogosulttá válik a Résztvevői kedvezményes előfizetéseket a legalacsonyabb havidíjú lakossági számlás publikus díjcsomagra váltani. Ezt követően a Résztvevőkkel megkötött előfizetői szerződésekre a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei lesznek irányadóak,amely a  kedvezményes előfizetés a Telenor bármely előfizető által elérhető előfizetéssé történő átváltásával, vagy az előfizetés megszűnésével jár.

 

7.      A Program időzítése

A Programba 2017. november 30-tól kezdődően nyílik lehetőség regisztrálni az Áruházak vevőszolgálatán és a műszaki osztály eladópultjánál.

A Program visszavonásig érvényes.

 

Budaörs, 2018.01.15.

 

Auchan Magyarország Kft.
 Auchan Bizalomkártya Flotta Részvételi szabályzat

1. sz.  mellékleteBizalomkártya Flotta tarifacsomagok

1. BIZALOMKÁRTYA BRONZ TARIFACSOMAG DÍJAI

1.1. HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ

A mobil szolgáltatás kedvezményes havidíjának mértéke 1778 Ft* előfizetésenként.

A havi előfizetési díjból 1778 Ft lebeszélhető. A lebeszélhetőséget tartalmazó havi előfizetési díj – ide nem értve a kiegészítő havidíjat - a belföldi beszélgetési forgalomból és az 1. roaming díjzónában bonyolított forgalomból beszélhető le, az alap percdíjakon számolva. A kedvezmény az előfizetések között nem vonható össze és nem vihető át a következő hónapra, illetve a következő számlazárási ciklusra. A havidíj teljes összege minden esetben kiszámlázásra kerül.

*e-Komfort csomag: Amennyiben az Előfizető teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét, tarifacsomagját a fenti havidíj megfizetése mellett veheti igénybe:

1) Az Előfizető az egy számlázási címe alá tartozó valamennyi előfizetése tekintetében Elektronikus számlát vesz igénybe az ÁSZF Törzsszöveg 7.1.3.2. pontja szerint. 

2) A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 

-         banki átutalás,

-         csoportos beszedési megbízás,

-         elektronikus felületen (pl. MyTelenor, MasterCard Mobile) keresztül történő fizetés belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával, 

-         banki ATM-automatán keresztül történő befizetés 

3) A számla kiegyenlítésére a számlán feltüntetett fizetési határidőig sor kerül. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek valamelyikének, a következő havi  – csoportos beszedési megbízással rendelkező előfizető esetén az érintett számlát követő 2. havi – számlájában az érintett hívószám kapcsán bruttó 300 Ft-os egyszeri díj kerül kiszámlázásra. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Komfort csomag feltételnek nem tesz eleget, az e-Komfort csomag nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra az érintett hívószám vonatkozásában.

Ha az Előfizető több előfizetéssel (hívószámmal) is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Komfort csomaggal veszi igénybe, ebben az esetben az egy számlázási címhez tartozó minden előfizetésre vonatkozóan az e-Komfort csomag feltételeinek megfelelően kell a havi számláit kiegyenlítenie. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki az azon feltüntetett fizetési határidőig, az e-Komfort csomag nem teljesítésének díja ebben az esetben is kiszámlázásra kerül. 

Amennyiben az Előfizető olyan tarifacsomagra vált, melyhez az e-Komfort csomag nem vehető igénybe, az e-Komfort csomag már igénybe vett kedvezménye után a Telenor kötbért nem érvényesít.

 

1.2.   A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYES DÍJAK BELFÖLDI HÍVÁSOKRA ÉS SMS-EKRE

 

Hívásirány és időszak

Forgalmi díj

(Ft/perc)

Hálózaton belüli hívási díja

17,78 Ft

Csoporthívás

0 Ft

Kiterjesztett csoporthívás

0 Ft

Belföldi vezetékes hívás

17,78 Ft

Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás és hívások az 1. roaming díjzónában

17,78 Ft

Hangposta hívás

17,78 Ft

Hálózaton belüli, belföldi vezetékes hálózatba, ill. más mobil hálózatba irányuló és az 1. roaming díjzónában bonyolított hívásátirányítás

17,78 Ft

 

A belföldi hívások számlázási egysége minden hívásirány esetén 1 másodperc. Minden megkezdett egység díjköteles.

 

A Tarifacsomaghoz kötelezően aktiválandó szolgáltatás:

 

Csomag neve

Havidíjban foglalt keret (MB)

Forgalmi díj a havidíjban foglalt keret elhasználása után (nettó Forintban)

Listaár bruttó

Ajánlati ár bruttó

Résztvevői Mobil Online 200 MB*

200 (1)

0 Ft/MB

 1 070 Ft

 161 Ft

 

Kedvezményes SMS-díjak

Irány

SMS díj/db

Hálózaton belül

19,05 Ft

Belföldi más mobil hálózatba és az 1. roaming díjzónában

19,05 Ft

 

A Nemzetközi hálózatba irányuló SMS-ek díját a Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei tartalmazza.

 

1.3.          CSOPORTHÍVÁS

Az azonos ügyfélszám alatt lévő dolgozói programos előfizetések, illetve az üzleti és dolgozói előfizetések belföldön bármely időszakban 0 Ft-os percdíjon hívhatják egymást. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak a Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető igénybe.

Csoporthívás kedvezményes havidíja: 0 Ft/előfizetés, mely minden jelen Szolgáltatási szerződés alapján létrejövő előfizetés számára kötelezően megrendelendő.

 

1.4.          KITERJESZTETT CSOPORTHÍVÁS

Az eltérő ügyfélszám alatt lévő dolgozói programos előfizetések belföldön bármely időszakban 0 Ft-os percdíjon hívhatják egymást. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak a Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető igénybe

Kiterjesztett csoporthívás kedvezményes havidíja: 0 Ft/előfizetés, mely minden jelen Szolgáltatási szerződés alapján létrejövő előfizetés számára kötelezően megrendelendő.

1.5. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HAVIDÍJ-MENTES SZOLGÁLTATÁSOK 

         Hívástartás

         Hívásvárakoztatás

         Hívásátirányítás

         Konferenciahívás

         Hangposta

         Hívófél-azonosítás

         Hívószámküldés-tiltás

         Info SMS

         Foglaltságjelzés

         Telenor Online

         Tudakozó titkosítás

 

1.6.  Mobil internet (MBI) SZOLGÁLTATÁS

A mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételekben rögzített díjszabás szerint vehető igénybe.

 

1.7. KÉSZÜLÉKVÁSÁRLÁS

Előfizetők jelen tarifacsomag mellé készüléket a mindenkori „Készülékárlista kedvezményes dolgozói számlás előfizetésre jogosult ügyfeleknek” árlista alapján vásárolhatnak a Telenor értékesítési pontokon, illetve a weboldalon közzétettek szerint.

 

 

2.      BIZALOMKÁRTYA EZÜST TARIFACSOMAG DÍJAI

2. 1. HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ

A mobil szolgáltatás kedvezményes havidíjának mértéke 1778 Ft* előfizetésenként.

A havi előfizetési díjból 1778 Ft lebeszélhető. A lebeszélhetőséget tartalmazó havi előfizetési díj – ide nem értve a kiegészítő havidíjat - a belföldi beszélgetési forgalomból és az 1. roaming díjzónában bonyolított forgalomból beszélhető le, az alap percdíjakon számolva. A kedvezmény az előfizetések között nem vonható össze és nem vihető át a következő hónapra, illetve a következő számlazárási ciklusra. A havidíj teljes összege minden esetben kiszámlázásra kerül.

*e-Komfort csomag: Amennyiben az Előfizető teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét, tarifacsomagját a fenti havidíj megfizetése mellett veheti igénybe:

1) Az Előfizető az egy számlázási címe alá tartozó valamennyi előfizetése tekintetében Elektronikus számlát vesz igénybe az ÁSZF Törzsszöveg 7.1.3.2. pontja szerint. 

2) A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 

-         banki átutalás,

-         csoportos beszedési megbízás,

-         elektronikus felületen (pl. MyTelenor, MasterCard Mobile) keresztül történő fizetés belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával, 

-         banki ATM-automatán keresztül történő befizetés 

3) A számla kiegyenlítésére a számlán feltüntetett fizetési határidőig sor kerül. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek valamelyikének, a következő havi  – csoportos beszedési megbízással rendelkező előfizető esetén az érintett számlát követő 2. havi – számlájában az érintett hívószám kapcsán bruttó 300 Ft-os egyszeri díj kerül kiszámlázásra. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Komfort csomag feltételnek nem tesz eleget, az e-Komfort csomag nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra az érintett hívószám vonatkozásában.

Ha az Előfizető több előfizetéssel (hívószámmal) is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Komfort csomaggal veszi igénybe, ebben az esetben az egy számlázási címhez tartozó minden előfizetésre vonatkozóan az e-Komfort csomag feltételeinek megfelelően kell a havi számláit kiegyenlítenie. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki az azon feltüntetett fizetési határidőig, az e-Komfort csomag nem teljesítésének díja ebben az esetben is kiszámlázásra kerül. 

Amennyiben az Előfizető olyan tarifacsomagra vált, melyhez az e-Komfort csomag nem vehető igénybe, az e-Komfort csomag már igénybe vett kedvezménye után a Telenor kötbért nem érvényesít.

 

 

 

 

2.2.   SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYES DÍJAK BELFÖLDI HÍVÁSOKRA ÉS SMS-EKRE

 

Hívásirány és időszak

Forgalmi díj

(Ft/perc)

Hálózaton belüli hívási díja

0 Ft

Csoporthívás

0 Ft

Kiterjesztett csoporthívás

0 Ft

Belföldi vezetékes hívás

8,9 Ft

Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás és hívások az 1. roaming díjzónában

8,9 Ft

Hangposta hívás

8,9 Ft

Hálózaton belüli, belföldi vezetékes hálózatba, ill. más mobil hálózatba irányuló és az 1. roaming díjzónában bonyolított hívásátirányítás

8,9 Ft

 

A belföldi hívások számlázási egysége minden hívásirány esetén 1 másodperc. Minden megkezdett egység díjköteles.

 

A Tarifacsomaghoz kötelezően aktiválandó szolgáltatás:

 

Csomag neve

Havidíjban foglalt keret (GB)

Forgalmi díj a havidíjban foglalt keret elhasználása után (nettó Forintban)

Listaár bruttó

Ajánlati ár bruttó

Résztvevői Mobil Online 1,5 GB*

1,5 GB (1)

0 Ft/MB

 2 232 Ft

 1 451 Ft

 

Kedvezményes SMS-díjak

 

Irány

SMS díj/db

Hálózaton belül

19,05 Ft

Belföldi más mobil hálózatba és az 1. roaming díjzónában

19,05 Ft

 

A Nemzetközi hálózatba irányuló SMS-ek díját a Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei tartalmazza.

2.3.   CSOPORTHÍVÁS

Az azonos ügyfélszám alatt lévő dolgozói programos előfizetések, illetve az üzleti és dolgozói előfizetések belföldön bármely időszakban 0 Ft-os percdíjon hívhatják egymást. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak a Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető igénybe.

Csoporthívás kedvezményes havidíja: 0 Ft/előfizetés, mely minden jelen Szolgáltatási szerződés alapján létrejövő előfizetés számára kötelezően megrendelendő.

 

2.4.   KITERJESZTETT CSOPORTHÍVÁS

Az eltérő ügyfélszám alatt lévő dolgozói programos előfizetések belföldön bármely időszakban 0 Ft-os percdíjon hívhatják egymást. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak a Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető igénybe

Kiterjesztett csoporthívás kedvezményes havidíja: 0 Ft/előfizetés, mely minden jelen Szolgáltatási szerződés alapján létrejövő előfizetés számára kötelezően megrendelendő.

2.5. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HAVIDÍJ-MENTES SZOLGÁLTATÁSOK 

         Hívástartás

         Hívásvárakoztatás

         Hívásátirányítás

         Konferenciahívás

         Hangposta

         Hívófél-azonosítás

         Hívószámküldés-tiltás

         Info SMS

         Foglaltságjelzés

         Telenor Online

         Tudakozó titkosítás

 

2. 6.  MBI SZOLGÁLTATÁS

A mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételekben rögzített díjszabás szerint vehető igénybe.

2.7. KÉSZÜLÉKVÁSÁRLÁS

Előfizetők jelen tarifacsomag mellé készüléket a mindenkori „Készülékárlista kedvezményes dolgozói számlás előfizetésre jogosult ügyfeleknek” árlista alapján vásárolhatnak. 


 

3.      BIZALOMKÁRTYA ARANY TARIFACSOMAG DÍJAI

3.1. HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ

A mobil szolgáltatás kedvezményes havidíjának mértéke 5080 Ft* előfizetésenként.

 

*e-Komfort csomag: Amennyiben az Előfizető teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét, tarifacsomagját a fenti havidíj megfizetése mellett veheti igénybe:

1) Az Előfizető az egy számlázási címe alá tartozó valamennyi előfizetése tekintetében Elektronikus számlát vesz igénybe az ÁSZF Törzsszöveg 7.1.3.2. pontja szerint. 

2) A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 

-         banki átutalás,

-         csoportos beszedési megbízás,

-         elektronikus felületen (pl. MyTelenor, MasterCard Mobile) keresztül történő fizetés belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával, 

-         banki ATM-automatán keresztül történő befizetés 

3) A számla kiegyenlítésére a számlán feltüntetett fizetési határidőig sor kerül. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek valamelyikének, a következő havi  – csoportos beszedési megbízással rendelkező előfizető esetén az érintett számlát követő 2. havi – számlájában az érintett hívószám kapcsán bruttó 1000 Ft-os egyszeri díj kerül kiszámlázásra. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Komfort csomag feltételnek nem tesz eleget, az e-Komfort csomag nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra az érintett hívószám vonatkozásában.

Ha az Előfizető több előfizetéssel (hívószámmal) is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Komfort csomaggal veszi igénybe, ebben az esetben az egy számlázási címhez tartozó minden előfizetésre vonatkozóan az e-Komfort csomag feltételeinek megfelelően kell a havi számláit kiegyenlítenie. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki az azon feltüntetett fizetési határidőig, az e-Komfort csomag nem teljesítésének díja ebben az esetben is kiszámlázásra kerül. 

Amennyiben az Előfizető olyan tarifacsomagra vált, melyhez az e-Komfort csomag nem vehető igénybe, az e-Komfort csomag már igénybe vett kedvezménye után a Telenor kötbért nem érvényesít.


 

 


 

3.2.   SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYES DÍJAK BELFÖLDI HÍVÁSOKRA ÉS SMS-EKRE

 

Hívásirány és időszak

Forgalmi díj

(Ft/perc)

Hálózaton belüli hívási díja

0 Ft

Csoporthívás

0 Ft

Kiterjesztett csoporthívás

0 Ft

Belföldi vezetékes hívás

0 Ft

Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás és hívások az 1. roaming díjzónában

0 Ft

Hangposta hívás

0 Ft

Hálózaton belüli, belföldi vezetékes hálózatba, ill. más mobil hálózatba irányuló és az 1. roaming díjzónában bonyolított hívásátirányítás

0 Ft

 

A belföldi hívások számlázási egysége minden hívásirány esetén 1 másodperc. Minden megkezdett egység díjköteles.

 

A Tarifacsomaghoz kötelezően aktiválandó szolgáltatás:

 

Csomag neve

Havidíjban foglalt keret (GB)

Forgalmi díj a havidíjban foglalt keret elhasználása után (nettó Forintban)

Listaár bruttó

Ajánlati ár bruttó

Résztvevői Mobil Online 3 GB*

3 GB (1)

0 Ft/MB

 2 882 Ft

 721 Ft

 

Kedvezményes SMS-díjak

Irány

SMS díj/db

Hálózaton belül

0 Ft

Belföldi más mobil hálózatba és az 1. roaming díjzónában

0 Ft

 

A Nemzetközi hálózatba irányuló SMS-ek díját a Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei tartalmazza.

3.3.   CSOPORTHÍVÁS

Az azonos ügyfélszám alatt lévő dolgozói programos előfizetések, illetve az üzleti és dolgozói előfizetések belföldön bármely időszakban 0 Ft-os percdíjon hívhatják egymást. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak a Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető igénybe.

Csoporthívás kedvezményes havidíja: 0 Ft/előfizetés, mely minden jelen Szolgáltatási szerződés alapján létrejövő előfizetés számára kötelezően megrendelendő.

 

3.4.   KITERJESZTETT CSOPORTHÍVÁS

Az eltérő ügyfélszám alatt lévő dolgozói programos előfizetések belföldön bármely időszakban 0 Ft-os percdíjon hívhatják egymást. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak a Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető igénybe

Kiterjesztett csoporthívás kedvezményes havidíja: 0 Ft/előfizetés, mely minden jelen Szolgáltatási szerződés alapján létrejövő előfizetés számára kötelezően megrendelendő.

3.5. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HAVIDÍJ-MENTES SZOLGÁLTATÁSOK 

         Hívástartás

         Hívásvárakoztatás

         Hívásátirányítás

         Konferenciahívás

         Hangposta

         Hívófél-azonosítás

         Hívószámküldés-tiltás

         Info SMS

         Foglaltságjelzés

         Telenor Online

         Tudakozó titkosítás

 

3.6.  MBI SZOLGÁLTATÁS

A mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételekben rögzített díjszabás szerint vehető igénybe.

3.7. KÉSZÜLÉKVÁSÁRLÁS

Előfizetők jelen tarifacsomag mellé készüléket a mindenkori „Készülékárlista kedvezményes dolgozói számlás előfizetésre jogosult ügyfeleknek” árlista alapján vásárolhatnak.

 


 

4. KEDVEZMÉNYES KIEGÉSZÍTŐ HAVI DÍJ

A kiegészítő havidíj mértéke: 0 Ft előfizetésenként.

A kiegészítő havidíj nem képezi alapját egyéb kedvezményeknek, jóváírásoknak, visszatérítéseknek, továbbá nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.

5.  KAPCSOLÁSI DÍJ: 0 Ft

A kapcsolási díj mértéke: 0 Ft.

A kapcsolási díj belföldi, ill. az 1. roaming díjzónába forgalmazott hívás esetén, illetve belföldről indított nemzetközi hívás esetén kerül felszámításra, ideértve az ezekbe az irányokba történő hívásátirányítást is. Kizárólag a felépült hívások esetén terhelünk kapcsolási díjat.

Kapcsolási díj az ÁSZF-ben meghatározott, a Szolgáltató szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható hívószámokra, illetve adományvonalakra indított hívások esetében nem kerül felszámításra, viszont kiszámlázásra kerül Csoporthívás és Kiterjesztett csoporthívás szolgáltatás esetében.

A kapcsolási díj az egyes tarifacsomagoknál megállapított, tarifacsomagban foglalt havidíj-lebeszélhetőségbe nem számít bele.

6.  CSOPORTHÍVÁS

Az azonos ügyfélszám alatt lévő Résztvevői programos előfizetések illetve az üzleti és Résztvevői előfizetések, belföldön bármely időszakban, előfizetésenként – számlázási ciklusonként - korlátlan perc időtartamig 0 Ft-os percdíjon hívhatják egymást. Az ezen időtartam elteltét követő hívások estében az előfizetésre irányadó tarifacsomag szerinti, a hálózaton belüli hívásokra megállapított díj kerül felszámításra. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak a Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető igénybe.

Csoporthívás havidíja: 0 Ft/előfizetés, mely minden jelen Szolgáltatási szerződés alapján létrejövő előfizetés számára kötelezően megrendelendő.

7. KITERJESZTETT CSOPORTHÍVÁS

Az eltérő ügyfélszám alatt lévő Résztvevői programos előfizetések belföldön bármely időszakban, előfizetésenként – számlázási ciklusonként - korlátlan perc időtartamig 0 Ft-os percdíjon hívhatják egymást. Az ezen időtartam elteltét követő hívások estében az előfizetésre irányadó tarifacsomag szerinti, a hálózaton belüli hívásokra megállapított díj kerül felszámításra. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak a Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető igénybe

Kiterjesztett csoporthívás havidíja: 0 Ft/előfizetés, mely minden jelen Szolgáltatási szerződés alapján létrejövő előfizetés számára kötelezően megrendelendő.

 

8. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYES MBI SZOLGÁLTATÁSOK

Előfizető kötelezettséget vállal, hogy a Vállalati Mobil Online 100 MB, vagy annál magasabb havidíjjal rendelkező mobilinternet szolgáltatást valamennyi Résztvevői aktív hang előfizetésére igénybe veszi a jelen szerződés teljes időtartama alatt.

 

Csomag neve

Havidíjban foglalt keret (MB)

Forgalmi díj a havidíjban foglalt keret elhasználása után

Többletdíj felszámítás nélkül felhasználható adatkeret az 1. roaming díjzónában(2)

Listaár (bruttó)

Ajánlati ár (bruttó)

Résztvevői Mobil Online 200 MB

200 (1)

0 Ft/MB

200 MB

 1 070 Ft

  161 Ft

Résztvevői Mobil Online 1,5 GB

1 600 (1)

0 Ft/MB

1,5 GB

 2 232 Ft

 1 451 Ft

Résztvevői Mobil Online 3 GB

3072(1)

0 Ft/MB

3 GB

 2 882 Ft

 721 Ft

 

(1) A megjelölt szolgáltatáscsomagok havidíjában foglalt forgalmi keret felhasználása után a túlhasználati díj 0 Ft/MB, ugyanakkor a Telenor a belföldi forgalmi sebességet 32/32 Kbit/sec le/feltöltési sebességre lassítja

Böngészés: olyan internetes böngésző alkalmazást futtatni képes platformokon megvalósított tevékenység, amely a WEB szervereken tárolt szöveg és kép formátumokban elérhető információkhoz valós idejű hozzáférést, megjelenítést, valamint nyilvánossá tételt biztosít az internetes hálózat segítségével. A szolgáltatás belföldi és Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belüli e-mail és böngészés forgalmazásra vonatkozik. Az Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belüli használatra vonatkozó méltányossági feltételeket a jelen Szerződés 11. pontja tartalmazza

E-mailezés: elektronikus üzenetek küldésére és fogadására alkalmas, tárolási és továbbküldési, nem azonnali elven működő szolgáltatás az interneten keresztül. A szolgáltatás belföldi és Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belüli e-mail és böngészés forgalmazásra vonatkozik. Az Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belüli használatra vonatkozó méltányossági feltételeket a jelen Szerződés 11. pontja tartalmazza

A böngészés és e-mailezés meghatározására a World Wide Web Consortium (www.w3.org), valamint az Internet Engineering Task Force (www.ietf.org) definíciói alapján került sor.

Az e-mailezésen és böngészésen kívül minden egyéb forgalmi típus az adatforgalmi keret terhére használható. Egyéb forgalmi típusnak minősül különösen a netrádió, internet video (pl. Youtube, Videa), voice és video chat, multimédiás alkalmazások használata, online játékok, fájlmegosztás (pl. P2P (BitTorrent, eDonkey, stb.), FTP, OCH (Rapid Share), stb.), valamint bármilyen egyéb, böngészésnek, e-mailezésnek kifejezetten nem tekinthető forgalomtípus.

 

A havidíjba foglalt adatforgalmi keret, illetve a szolgáltatásba foglalt maximális le- és feltöltési sebesség kizárólag belföldi ill. az 1. roaming díjzónában, a Telenor hálózatán keresztüli használat esetén érvényes, nem vihető át a következő hónapra, elérése után az elérhető maximális le- és feltöltési sebesség belföldön 32/32 kbps, a roaming 1díjzónában 0/0 kbps túlforgalmazási díj 0 Ft.

 

Az adatforgalmi keret felhasználásáról a szolgáltatás csomagba épített adatmennyiség 80- és 100%-ának elérése esetén értesítő SMS-t küldünk. A teljes havi díjtétellel arányos tört havi díj kerül kiszámlázásra a megrendeléstől a számlazárásig tartó időszakra. Az ajánlat más kedvezményes ajánlattal nem vonható össze.

A forgalom mérésének egysége 0,1 MB. A szolgáltatás csomagokban az online (korábban WAP) APN nem elérhető.

(2)  Az Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belüli használatra vonatkozó méltányossági feltételeket valamint az 1. roaming díjzónában felhasználható adatkeret felhasználására vonatkozó szabályokat a jelen Szerződés 11. pontja tartalmazza. 


                                                                                                                             

 

RÉSZLETEK

Általános részvételi feltételek - Bizalomkártya Business Program

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) (a továbbiakban: Auchan) a jelen általános részvételi feltételek (a továbbiakban: Részvételi Feltételek) keretében határozza meg az Auchan Bizalomkártya Business Program (a továbbiakban: Program) általános működési és részvételi feltételeit.

1. A Részvételi Feltételek hatálya és érvényessége


A jelen Részvételi Feltételek 2017. június 20. napján lépnek hatályba. A Részvételi Feltételek hatálya kiterjed az Auchan és a Programban részt vevő minden jogi személy (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők) viszonyára, a Programmal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint azok gyakorlására egyaránt. A Program az Auchan által Magyarország közigazgatási határain belül üzemeltetett valamennyi Auchan Áruházra (a továbbiakban: Áruházak), és Auchan üzemanyagtöltő állomására – az automata kútoszlopok kivételével - (a továbbiakban: Üzemanyagtöltő Állomások) terjed ki.


2. A Programban való részvétel feltételei


A Programban részt vehet minden olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó, aki a jelen Részvételi Feltételeknek megfelel és az abban foglaltakat teljes körűen elfogadja, továbbá akinek a nevében eljáró, a Programba jelentkező képviselője a Programhoz tartozó Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) leírtakat teljes körűen elfogadja. A Programba új belépők korlátlan számban csatlakozhatnak. A Programban való részvétel önkéntes. A Részvételhez szükséges továbbá, hogy a Résztvevő a Bizalomkártya Business Igénylő Adatlapon (a továbbiakban: Bizalomkártya Igénylő Adatlap) legalább a kötelezően kitöltendő adatokat a valóságnak megfelelően feltüntesse és nyilatkozzon a jelen Részvételi Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról (a továbbiakban: Bizalomkártya Igénylés) 


A Programban a jelen Részvételi Feltételek szerint Résztvevőként vehetnek részt olyan személyek is, akik a magánszemélyek számára kiírt Bizalomkártya Program és Auchan kártya Program résztvevőjeként egyébként rendelkeznek érvényes pontgyűjtő kártyával, azzal a megkötéssel, hogy meglévő Bizalomkártyájukat a továbbiakban is használhatják magánszemélyként, azonban az azon gyűjtött pontok nem kerülnek átírásra a jelen Program szerinti Bizalomkártyára.


3. Auchan Business Bizalomkártya leírása, igénylése és használata


Az Auchan a Program keretében a Résztvevők számára 1 (egy) darab, bizalompontok (a továbbiakban: Bizalompontok) gyűjtésére és beváltására alkalmas Auchan Business Bizalomkártya elnevezésű pontgyűjtő kártyát (a továbbiakban: Bizalomkártya Business) ad át, melyhez egy ugyanolyan jogosítványokat biztosító társkártya is kapcsolódik.


A Bizalomkártya Business kártyához a Résztvevő döntése szerint több tagkártya (a továbbiakban Tagkártya) igényelhető. A Tagkártyát vagy a Bizalomkártya Business kártyával egyidejűleg lehet igényelni, vagy a későbbiek során bármikor a lentebb leírtak szerint. 


Tekintettel arra, hogy a Tagkártya a Bizalomkártya Business kártyával megegyező módon használható fel pontgyűjtésre, így a jelen Részvételi Feltételekben a Bizalomkártya Business megjelölés alatt a Tagkártyát is érteni kell, kivéve azokat az eseteket, ahol a jelen Szabályzat eltérően rendelkezik. A Bizalomkártya Business és az ahhoz tartozó Tagkártya közös egyenleggel rendelkezik, így azok bármelyikének használatával lehet pontot gyűjteni a Bizalomkártya Business-re, a pontok felhasználására azonban a későbbiek során részletezett külön szabályok vonatkoznak. 


Bizalomkártya Business igénylés Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap szabályszerű kitöltésével és az Auchan részére való átadásával történhet 2017. június 20. napjától kezdődően. Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap kitöltése és leadása történhet az Áruházak vevőszolgálatán, amely esetben a Résztvevő a helyszínen átveheti a Bizalomkártya Businesst, történhet továbbá a www.bizalomartya.auchan.hu   weboldalon vagy az Auchan által – eseti vagy állandó lehetőségként – a Résztvevők számára biztosított egyéb online módokon és felületeken (a továbbiakban: Online Felületek). 


A vevőszolgálaton történő igénylés esetén a Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap leadásával egyidejűleg a Résztvevő az aktív (pontgyűjtésre és pontbeváltásra egyaránt használható) Bizalomkártya Business kártyát a helyszínen átveheti. Az online Felületek bármelyikén történő Bizalomkártya Igénylés esetén a Résztvevő a Bizalomkártyát az általa választott bármelyik, a Programban résztvevő Áruház vevőszolgálatán veheti át, illetve az Auchan Magyarország Kft. a Résztvevő székhelyére kipostázza, amennyiben ezt a Résztvevő igényli.. Amennyiben az Online Felületeken való Bizalomkártya Igénylés során a Résztvevő bármely okból nem nyilatkozott a Részvételi Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásáról, úgy az átvételhez szükséges az igénylés megerősítéséről szóló nyilatkozat aláírása és leadása. 

A Bizalomkártyát a Résztvevő képviselője útján jogosult átvenni és ezt az Auchan ellenőrizheti. A Bizalomkártya fő szabály szerint az átvételkor kerül aktiválásra. 


Tagkártya igénylés

Tagkártya a Bizalomkártya Business kártya egyidejű bemutatásával igényelhető. A Tagkártya kiváltásához a Bizalomkártya Business kártya átadása szükséges a Vevőszolgálaton, ahol azt beszkennelik és a Bizalomkártya Business adatlapján regisztrálják az igényelt Tagkártyák számát.  

Egy Bizalomkártya Business kártyához legfeljebb öt (5) Tagkártya igényelhető a vevőszolgálaton. Efelett az igényt rögzíti a Vevőszolgálat és az igényelt Tagkártyák postai úton kerülnek megküldésre az igényléstől számított 10 napon belül. Tizenöt (15) darabot meghaladó Tagkártya igénylés egyedi elbírálás alá esik, ez esetben az Auchannak lehetősége van az elbírálás alapján a további kártyák kiállítását megtagadni.


Az Online Felületeken történő Bizalomkártya Business Igényléskor a Bizalomkártya Business átvételének elmaradása esetén az Auchan az igénylés napját követő 30 (harminc) napon túl nem garantálja az igénylés megőrzését, illetve a Bizalomkártya Business átadását. Az Auchan fenntartja azonban annak jogát, hogy amennyiben a Résztvevő az igényelt Bizalomkártya Business kártyát 30 (harminc) napon belül nem veszi át, úgy a Bizalomkártya Business Igénylés során megadott elérhetőségein a Résztvevőt megkeresse a Bizalomkártya Business átadása érdekében. A Bizalomkártya Business kártyát az Auchan fő szabály szerint postai úton nem továbbítja a Résztvevők számára.


Az Auchan időről – időre a Részvételi Feltételekben fel nem sorolt egyéb alternatív eszközökkel és megoldásokkal igyekszik a Résztvevőket a Bizalomkártya Business igénylésben segíteni. 


A Résztvevőknek a Bizalomkártya Business digitalizált (továbbiakban: Digitalizált Bizalomkártya Business) használatára is lehetőségük van. Amennyiben a Bizalomkártya Business tulajdonos mobileszközére olyan alkalmazást (applikációt) tölt le, amely lehetővé teszi a Bizalomkártya Business vonalkódjának beolvasását, úgy a Bizalomkártya Business fizikai átadása és beolvasása helyett elegendő az alkalmazásba feltöltött vonalkódot felmutatni olyan módon, hogy azt a mobileszközről a pénztáros be tudja szkennelni. 


A Digitalizált Bizalomkártya Business kizárólag az Auchan Magyarország Kft. áruházaiban működik, az üzemanyag töltőállomásokon nem vehető igénybe.


A Digitalizált Bizalomkártya Business eszköz nem váltható ki a Bizalomkártya Business kártyáról készített fényképfelvétellel. Amennyiben nincs megfelelő vonalkód applikáció, vagy a mobileszközről a vonalkód nem olvasható be, úgy a Bizalomkártya Business kártyát kell beolvasásra átadni, ennek hiányában továbbra sem lehetséges az adott vásárlás során a Bizalompontok gyűjtése, vagy beváltása


A Digitalizált Bizalomkártya Business pontbeváltáshoz nem használható, ott a Bizalomkártya Business fizikai átadása szükséges. 


A Bizalomkártya Business az Auchan tulajdonát képezi. A Résztvevő által kiváltott Bizalomkártya Business kártyát minden olyan személy használhatja pontok gyűjtésére, akinek azt a Résztvevő megigényli, vagy akinek azt átadja. A Résztvevő nem jogosult a Bizalomkártya Business kártyát vagy az azon lévő Bizalompontokat értékesíteni vagy azokkal kereskedni, azokat bármely jogcímen átruházni vagy azokat biztosítékként adni, illetve megterhelni. 


A Résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Bizalomkártya Business használatát harmadik személy részére átengedik, azt elveszítik vagy azt harmadik személy eltulajdonítja, illetőleg a Bizalomkártya Business azonosításához szükséges adatokat más személy számára hozzáférhetővé teszik, úgy az ebből eredő következményekért az Auchan nem vállal felelősséget. A Bizalomkártya Business és az azonosításához szükséges adatok megőrzése érdekében a Résztvevők kellő gondossággal kell, hogy eljárjanak. 


A Bizalompontok készpénzre nem válthatók, tényleges értékük csak a pontbeváltáskor jelenik meg.


A Bizalomkártya Business kizárólag az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén, valamint az automata kútoszlopok (a továbbiakban: Automata Kútoszlopok) kivételével az Üzemanyagtöltő Állomásokon történő vásárlások során használható fel és nem használható a kasszasoron kívüli üzletsori és ételudvari üzletekben, az Automata Kútoszlopokon, önkiszolgáló automatákon, valamint egyéb értékesítési pontokon történő vásárlások során, továbbá a kiterjesztett garanciához kapcsolódóan.


A Bizalomkártya ugyanazon tranzakció során nem használható együttesen az Auchan Üzemanyag Kártyával és a Vevőkártyával, vagy Bizalomkártyával, illetve Auchan kártyával.  A Bizalomkártya Business alkalmas a cégazonosításra, ezért áfás számla igényléséhez nem szükséges a Vevőkártya használata, azonban a kártyabirtokos választhat a két kártya használat közül.


4. A Bizalomkártya Business letiltása, pótlása


Ha a Bizalomkártya Business elveszett, azt ellopták vagy az megrongálódott, a Résztvevők kezdeményezhetik annak letiltását személyesen az Áruházak vevőszolgálatán vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 - es telefonszámán. Az Auchan jogosult arra, hogy a letiltást, illetve a pótlást kezdeményezőt a személyének beazonosítására megkérje. Ennek sikertelensége esetén az Auchan a pótlás, illetve letiltás végrehajtását jogosult megtagadni 


Az Auchan a letiltani kért Bizalomkártya Business kártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti. Az érvénytelenített Bizalomkártya Business nem használható és újra nem érvényesíthető, a Résztvevő azonban új Bizalomkártya Business kártyát igényelhet és vehet át a Bizalomkártya Business Igényléshez hasonló módokon. Új Bizalomkártya Business kiadása esetén a letiltott Bizalomkártya Business érvénytelenítéskori Bizalompont egyenlege átvezetésre kerül az új Bizalomkártya Business kártyára. 


Az érvénytelenítés és az új Bizalomkártya Business kézhezvétele közötti időszakban végrehajtott vásárlások után utólagos Bizalompont jóváírás nem lehetséges. 


Az Auchan a Bizalomkártya Business elvesztése vagy ellopása, illetve bármely illetéktelen felhasználása esetén a Bizalomkártya Business– a letiltást megelőzően felhasznált - Bizalompont egyenlegéért felelősséget nem vállal. A letiltás és a pótlás művelete együttesen érinti a Bizalomkártya Business kártyát és a Társkártyát, illetve a Tagkártyát is, függetlenül attól, hogy a Résztvevő melyiknek a letiltását kezdeményezi. A Tagkártya elvesztése, eltulajdonítása esetén a Tagkártya csak letiltható és egyúttal új kártyát lehet igényelni.


5. A pontgyűjtés szabályai


A Résztvevők az Áruházakban és az Automata Kútoszlopok kivétel az Üzemanyagtöltő Állomásokon, valamint az Online Áruházban való vásárlás során Bizalomkártya Business használatával a vásárlás végösszegétől és az általuk vásárolt termékek fajtájától, illetve mennyiségétől függően Bizalompontokat kapnak. 


A vásárlás végösszege után járó Bizalompontok

A vásárlás végösszege után járó Bizalompontok: A Résztvevő az egyes vásárlások végösszegétől függően, 1000 (ezer) Forint vásárlási összeg alatt 


1 – 399,- Ft között 2 pont

400 és 599,- Ft között: 4 pont

600 és 799,- Ft között: 6 pont

800 és 999,- Ft között: 8 pont,


míg 1000 (ezer) Forint vásárlási összeg felett minden elköltött 1000 (ezer) Forint után 10 (tíz) Bizalompontot gyűjthet az Áruházakban, valamint az üzemanyagokon kívüli bármely más termékek vásárlása esetén az Üzemanyagtöltő Állomásokon létesített üzletben (a továbbiakban Üzemanyagtöltő Bolt) is.


A megvásárolt üzemanyag mennyisége után járó Bizalompontok:


Bármely típusú üzemanyag megvásárlása esetén a Résztvevő a vásárolt üzemanyag mennyiségétől függően, minden egész liter megvásárolt üzemanyag után 2 (kettő) Bizalompontot gyűjthet. Üzemanyag vásárlás után Bizalompont kizárólag ily módon gyűjthető, így Bizalompont az üzemanyagok vásárlási végösszege után nem gyűjthető akkor sem, ha a Résztvevő az üzemanyagon kívüli egyéb terméket is vásárol. 


Figyelem! Az Automata Kútoszlopoknál történt üzemanyag vásárlás esetén Bizalompont nem gyűjthető, illetve nem váltható be.


Példák:

Áruházakban és Üzemanyagtöltő Állomásokon (amennyiben üzemanyag vásárlás nem történik) és az Üzemanyagtöltő Boltban a Vásárlás végösszege után gyűjthető Bizalompontok


Vásárlás végösszege Gyűjthető Bizalompont/vásárlás

1 – 399,- Ft között 2 pont

400 és 599,- Ft között: 4 pont

600 és 799,- Ft között: 6 pont

800 és 999,- Ft között: 8 pont 

1000 és 1999,- Ft között: 10 pont

2000 és 2999,- Ft között: 20 pont

49 000 és 49 999,- Ft között:           490 pont

50 000,- Ft és a fölött           500 pont


Egy vásárlási tranzakció során a vásárlás végösszege után legfeljebb 500 (ötszáz) Bizalompont gyűjthető.Üzemanyagtöltő Állomásokon csak üzemanyag vásárlás esetén gyűjthető Bizalompontok


Vásárolt mennyiség Gyűjthető Bizalompont/vásárlás


0 és 0,999 liter között:           0 pont

1 és 1,999 liter között:           2 pont

2 és 2,999 liter között:               4 pont

3 és 3,999 liter között 6 pont

…….. stb.


Üzemanyagtöltő Állomásokon, abban az esetben, ha a Résztvevő egy vásárlási tranzakcióban üzemanyagot és egyéb termékeket is vásárol, akkor Bizalompont a vásárolt üzemanyag mennyisége és az egyéb termékek árának végösszege után együttesen gyűjthető a fenti szabályok alkalmazásával. 


A Bizalompontos Termékek vásárlása után járó Bizalompontok

A Résztvevők a vásárlás során Bizalomkártya Business használatával a vásárlás végösszege, illetve a vásárolt üzemanyag mennyisége után járó Bizalompontokon túl az általuk vásárolt termékektől függően is kaphatnak Bizalompontokat az alábbiak szerint. 


- Azon konkrét termékek (Bizalompontos Termékek) körét, amelyek vásárlása után Bizalompont jár, az Auchan időről – időre saját belátása és döntése szerint jogosult meghatározni.  A Bizalompontos Termékek után kapható Bizalompontok mértéke termékenként eltérő lehet. 


A mindenkor aktuális Bizalompontos Termékekről és az egyes termékek után járó Bizalompontok mértékéről az Auchan az Áruházakban kihelyezett tájékoztató táblákon és/vagy egyéb kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatja a Résztvevőket. 


Az Auchan egyoldalúan jogosult a Bizalompontok gyűjtési feltételeinek megváltoztatására.


Bónusz Pontok

Az Auchan egyoldalúan jogosult továbbá egyéb vásárláshoz vagy a Résztvevők más magatartásához kötött Bizalompont gyűjtési lehetőségek meghirdetésére, illetőleg Bizalompontok nyújtására (a továbbiakban: Bónusz Pontok). 


A közvetlenül nem vásárlással elérhető Bónusz Pontok is vásárláshoz kötöttek, azok a Bónusz Pontokra való jogosulttá válást követő első Bizalomkártya használat során kerülnek jóváírásra a Bizalomkártya Business egyenlegén. Az ilyen jellegű változásokról az Auchan legalább az adott Bónusz Programban résztvevő Áruházakban ad tájékoztatást.


Bizalompont jóváírása

Bizalompont úgy szerezhető, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasásának megkezdését megelőzően, Üzemanyagtöltő Állmásokon pedig a kútszám bediktálását megelőzően átadja a Bizalomkártya Business kártyáját a pénztárosnak, aki azt érvényesíti. 


A tranzakció során kapott nyugta tartalmazza a vásárlással gyűjtött Bizalompontok mennyiségét, továbbá a Bizalomkártya Business Bizalompont új egyenlegét. 


A Bizalompontok a tranzakciót (fizetést) követő 24 (huszonnégy) órán belül jóváírásra kerülnek a pontegyenlegen. 


A vételárak beolvasásának megkezdését, illetve a kútszám rögzítését követően átadni kívánt Bizalomkártya Business kártyán az adott tranzakcióval kapcsolatosan Bizalompontot érvényesíteni már nem lehet, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában jóváírni. 


A pénztárrendszer esetleges üzemzavara vagy a Bizalomkártya Business hibája esetén Bizalompontok felírása (gyűjtése) és/vagy beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és beváltás általános üzemzavar miatti, az egész Áruházra és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokra kiterjedő átmeneti szüneteléséről az érintett Áruház a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és vevőszolgálatán és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja. Amennyiben a pontkibocsátás és/vagy beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy az érintett Áruház és/vagy Üzemanyagtöltő Állomás ennek tényéről a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomáson elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja. 


Az előre meghirdetett pontkibocsátási és/vagy beváltási feltételektől a Bizalomkártya Business Programban résztvevő Áruházak és/vagy Üzemanyagtöltő Állomások jogosultak műszaki okok miatt is eltérni. Erről az Áruházak és vagy Üzemanyagtöltő Állomások a kártyabirtokosokat az Áruházak bejáratánál és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatják. A fentiek miatt sem az adott Áruházzal, illetve Üzemanyagtöltő Állomással sem az Auchannal szemben igény nem támasztható.


Egy adott vásárlási tranzakció során kizárólag egy Bizalomkártya Business használható fel Bizalompont gyűjtésére és/vagy pontbeváltásra. Több résztvevő Bizalompont egyenlegének összevonására lehetőség nincs. 


Amennyiben a Résztvevő részére utóbb bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása után a Résztvevő korábban Bizalompontot kapott, úgy az Auchan a korábban kapott Bizalompontokkal nem csökkenti a Bizalomkártya Business pontegyenlegét, azonban a termék készpénzben visszafizetendő árába azokat beszámítja, függetlenül, hogy a Bizalompontok időközben felhasználásra kerültek-e vagy sem. 


6. A Bizalompontok beváltása


A Bizalompontok csak és kizárólag áruk vásárlása esetén válthatók be, a Programban résztvevő Auchan Áruházakban 10 (tíz) pont = 5 (öt) Ft értékben. Ennek megfelelően a tranzakció során levonásra kerülő Bizalompontok Forint értéke 0 –ra vagy 5 –re kell, hogy végződjék. 


Bizalompontok beváltása ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni nem lehetséges. Az Üzemanyagtöltő Állomásokon és az Online Áruházban pontbeváltásra lehetőség nincs.

Tagkártyával nem váltható be Bizalompont, a felhasználás kizárólag a Bizalomkártya Business kártyával lehetséges.


Bizalompont az adott tranzakció során úgy használható fel, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasását megelőzően és a Bizalompont beváltási szándékának közlésével átadja Bizalomkártya Business kártyáját a pénztárosnak, aki azt érvényesíti. Amennyiben a vételárak beolvasásának kezdetéig a Bizalomkártya Business nem kerül átadásra vagy átadásra került, de a fizetési tranzakció megindításáig a Résztvevő nem jelzi pontbeváltási szándékát, úgy az adott tranzakcióban Bizalompont felhasználása nem lehetséges, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában levonni. 


A Bizalompontok Auchan által nyújtott szolgáltatásokra történő beváltása nem lehetséges.

 

A Résztvevő a Bizalompontok levonását követően a tranzakció során fizetendő összegből fennmaradó összeget egyéb fizetési módozattal egyenlíti ki. Egy vásárlási tranzakció során legfeljebb a vételár 90 (kilencven) %-a egyenlíthető ki Bizalompontok felhasználásával. 


Abban az esetben, ha a Résztvevő az adott tranzakció során a vételár bármekkora hányadát Bizalompontok felhasználásával egyenlíti ki, úgy ez a tény a tranzakció áfás számláján feltüntetésre kerül. 


Amennyiben a Résztvevő számára bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása során a Résztvevő a vételár kiegyenlítéséhez Bizalompontokat használt fel, úgy a termék árának visszafizetése ettől függetlenül készpénzben történik meg és Bizalompontok nem kerülnek a Bizalomkártya Business egyenlegére visszaírásra. 


Az Auchan fenntartja magának a Bizalompontok beváltásának megtagadására vonatkozó jogát, ha felmerül annak gyanúja, hogy a pontokat szabálytalanul szerezték vagy a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően kívánják felhasználni. 


7. A Bizalompontok érvényessége


A három naptári éven belül fel nem használt Bizalompontok a harmadik naptári év utolsó napjával automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben a Résztvevő az adott naptári évben egyáltalán nem használja Bizalomkártya Business kártyáját, úgy az adott naptári év utolsó napján meglévő pontjai törlésre kerülnek, függetlenül attól, hogy egyébként a Résztvevő a pontjait mikor szerezte. Ilyen esetben a pontszerzés a következő kártyahasználat során újra kezdődik, tehát a ponttörlés a Bizalomkártya Business érvényességét egyébként nem érinti. A Bizalompontok felhasználása (beváltása) során a rendszer automatikusan a korábban szerzett pontokat veszi figyelembe. A jelen rendelkezés alkalmazásában kártyahasználatnak minősül a Bizalomkártya Business kártyával való pontgyűjtés és pontbeváltás egyaránt.


8. A Program időtartama


A Program határozatlan időtartamra szól. A Program esetleges befejezéséről vagy felfüggesztéséről szóló értesítést az Auchan az Áruházakban való kifüggesztéssel és a http://www.auchan.hu  weboldalon való közzététellel hozza a Résztvevők tudomására legalább 30 (harminc) nappal a Program befejezését megelőzően. A Program befejezése esetén – hacsak az Auchan a Program befejezéséről (felfüggesztésről) szóló értesítésben ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - a befejezés meghirdetett napjával a Bizalomkártya Business kártyák érvénytelenítésre, a fel nem használt Bizalompontok pedig törlésre kerülnek. 


9. A Programból való kilépés és kizárás


A Résztvevő korlátozás nélkül jogosult a Programból való kilépésről dönteni. A kilépésről szóló döntését a Résztvevő az Áruházak vevőszolgálatán vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 – es telefonszámán hozhatja az Auchan tudomására.  Ebben az esetben az Auchan a Bizalomkártya Business kártyát – annak pontegyenlegének egyidejű törlése mellett – azonnal, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül érvényteleníti. 


Az Auchan fenntartja annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Bizalomkártyáját a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően használja vagy azzal bármi módon visszaél, a Programból külön értesítés nélkül kizárja. Az Auchan fenntartja továbbá annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Bizalomkártya Business kártyáját legalább 24 (huszonnégy) hónapon át nem használja Bizalompont gyűjtésre vagy beváltásra, a Programból külön értesítés nélkül kizárja. A kizárással egyidejűleg a Résztvevő Bizalomkártya Business kártyája érvénytelenítésre kerül. Az érvénytelenítésig fel nem használt Bizalompontok minden esetben elvesznek, amellyel kapcsolatosan a Résztvevőnek az Auchannal szemben igénye nem lehet. 10. Személyes adatok kezelése


A Bizalomkártya Business Igényléssel a Résztvevők azon saját jogon, vagy meghatalmazás alapján eljáró képviselői (Képviselő), aki a regisztráció során személyes adatait önkéntesen megadja, hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a jelen Részvételi Feltételekben foglaltaknak megfelelően. A Képviselő tudomásul veszi, hogy az Auchan közreműködője a Bizalomkártya letiltása, cseréje és az azzal kapcsolatos más ügyek intézése során személyes adatait a személyének beazonosítása érdekében elkérheti. Ha a Képviselő személye nem azonosítható be a Bizalomkártya Business kártyával kapcsolatos ügyintézést az Auchan jogosult megtagadni. A Képviselőnek a Bizalomkártya Business Igénylő Adatlapon megadott személyes adatai változását be kell bejelentenie az Auchan részére az Áruházak vevőszolgálatán kitöltött és leadott Adatfrissítő Lapon vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámon. Az Auchan a bejelentések átvezetését 30 napos ügyintézési idővel vállalja. Az Auchan nem vállal felelősséget a helytelenül megadott adatok felhasználásával keletkező vagy a változások bejelentésének hiányából fakadó károkért és következményekért. Az Auchan a Képviselő személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.


11. A Részvételi Feltételek módosítása


Az Auchan fenntartja a jelen Részvételi Feltételek egyoldalú módosításának a jogát azzal, hogy az esetleges változásról a Résztvevőket a változás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal a Programban résztvevő Auchan Áruházak vevőszolgálatán kihelyezett hirdetmény útján, illetve a www.auchan.hu internetes oldalán tájékoztatja. A mindenkor hatályos Részvételi Feltételek megtekinthetők a Programban Résztvevő Auchan Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a www.auchan.hu  weboldalon.


12. Egyebek


Abban az esetben, ha az Auchan bármely okból postai küldeményt továbbít a résztvevők számára, az Auchan postázással kapcsolatos felelőssége a rendszerben rögzített címre történő küldemény feladásáig terjed. Az Auchan a küldeményeinek postázását kizárólag Magyarország közigazgatási határain belüli címre vállalja. 


A Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap kitöltésével és aláírásával a Résztvevők kijelentik, hogy megismerték és elfogadják a jelen Részvételi Feltételeket, valamint annak későbbi módosításait és az Adatvédelmi Tájékoztatót, továbbá a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét a Programmal kapcsolatos minden jogvita esetére. 


A Résztvevők a Programmal kapcsolatos lényeges információkat mindenkor megismerhetik az Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a www.auchan.hu  weboldalon, illetve tájékoztatást kérhetnek az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámán.


2018. január 8.


Auchan Magyarország Kft.


RÉSZLETEK

Adatvédelmi tájékoztató - Bizalomkártya Business Program

Az AUCHAN Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237), mint adatkezelő (a továbbiakban: Auchan) az Auchan Bizalomkártya Business Programban (a továbbiakban: Program) részt vevő jogi személyek (a továbbiakban: Résztvevők) azon képviselőit, akik  a Regisztráció során személyes adataikat önként megadják (a továbbiakban Képviselő), jelen tájékoztatóban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) alapján a személyes adataik  kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint tájékoztatja. 

Az Auchan a jelen tájékoztató szerinti Adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelenti. Az Auchan az Adatkezelés során adatfeldolgozót vehet igénybe azzal, hogy a mindenkori adatfeldolgozó személyét az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelenti.


A Képviselő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatása önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az általa a Regisztráció során adott hozzájárulás. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Bizalomkártya Business Igénylés során megadott személyes adatait az Auchan a Program időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezelés a Programhoz kapcsolódik. A Képviselő a Bizalomkártya Business Igényléssel, azaz személyes adatai Programban történő megadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Auchan a személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  


A Képviselő, mint érintett az Adatkezelésről az Auchantól tájékoztatást kérhet, valamint kérheti a kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az Adatkezelés ellen tiltakozhat, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhet, illetve a NAIH eljárását kezdeményezheti. Az Adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül együttesen vagy külön-külön is visszavonható. 


Az Adatkezelő elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft. marketing osztály, postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4; telefon: Auchan InfoCenter: +36 80 10 90 10; e-mail: lemondom@auchan.hu. A lemondás a címzett reklámküldeménynek nem minősülő reklám és vagy akciós újságokat, katalógusokat stb. nem érinti.  Abban az esetben, ha a lemondás, illetve korlátozás a Programból való kilépést is eredményezi, az ezzel kapcsolatos ügyintézés az Auchan Áruházak vevőszolgálatain vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 – es telefonszámán történhet. 

A Képviselő tudomásul veszi, hogy az Auchan az egyes lemondások regisztrálását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási idővel tudja vállalni. 


Az Adatkezeléssel kapcsolatos további információk közzététele a www.auchan.hu weboldalon történik.


Auchan Magyarország Kft. 


RÉSZLETEK

Családos nap részvételi szabályzat

 Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma:13-09-165237) (a továbbiakban: Szervező) Bizalomkártyához kapcsolódó, „Családosnap” elnevezéssel promóciót (a továbbiakban: Promóció) szervez az alábbiszabályok szerint.       


1. A résztvevők


1.1. A Promócióban minden személy részt vehet, aki a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) a Promócióban való részvételhez szükségesként meghatározott feltételeket teljesíti és az itt írtakat teljes körűen elfogadja (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők).


Egy személy kizárólag egy Promócióban jogosult részt venni, illetve ugyanazon személy csupán egy Promóció kedvezményét veheti igénybe, a kedvezmények nem vonhatók össze.


1.2. A Promócióban való részvétel együttes feltételei:


1.2.1. 1 (egy) darab vásárlási tranzakció (a továbbiakban: Vásárlás) a Szervező által Magyarország közigazgatási határain belül üzemeltetett bármelyik Auchan Áruházban (a továbbiakban: Áruház vagy Áruházak) az Auchan online áruház kivételével, ahol jelenleg ez a feltétel nem teljesül; és


1.2.2. még a Vásárlás napján a Vásárlás helyszínéül szolgáló Áruház vevőszolgálatán (a továbbiakban: Vevőszolgálat) a Vásárlást igazoló bizonylat (számla, blokk) (a továbbiakban: Blokk) bemutatása; amennyiben a Résztvevő még nem adta az 1.3. pont szerinti hozzájárulását adatai ellenőrzéséhez; és


1.2.3. egyidejűleg érvényes Bizalomkártya vagy Auchan kártya bemutatása és beolvasása; illetve


1.2.4. egyidejűleg a háztartásban élő, legalább egy, 18 év alatti gyermek születési dátumának megadása és lakcímkártyájának bemutatása;


1.3. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező Vevőszolgálata a Résztvevőnek a Bizalomkártya vagy Auchan kártya igénylése során megadott személyes adatait (nem, név, születési idő, lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím) összevesse a Résztvevő bármely személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványában rögzítettekkel annak érdekében, hogy a későbbiek során közvetlenül a pénztárnál érvényesíthesse az adott kedvezményt (a továbbiakban: Beazonosítás).


A Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező informatikai rendszerében rögzítse és a Promócióban, illetve a Bizalomkártya programban való részvétel érdekében kezelje.


1.4. A Promócióban való részvétel korlátait a jelen Részvételi Szabályzat 3. pontja tartalmazza.


2. A Promóció időtartama


2.1. A Promóció 2017. november 2.-tól visszavonásig érvényes, de kizárólag pénteki napokon vehető igénybe.


3. A Promóció lebonyolításának szabályai


3.1. A Szervező azon Résztvevők Bizalomkártyáján vagy Auchan kártyáján, akik az 1.2. pontban, illetve 1.3. pontban meghatározott együttes feltételeket a Promóció időtartama alatt bármikor, a Részvételi Szabályzatban meghatározottak szerint és az itt írt korlátozásokkal teljesítik (a továbbiakban: Bizalompont Érvényesítés) Bizalompontot ír jóvá az alábbiak szerint.


3.2. Bizalompont Érvényesítés Beazonosítást követően: Amennyiben a Résztvevő beazonosítása megtörtént, úgy a Bizalomkártyája vagy Auchan kártyája pénztárnál történő átadásával és leolvasásával a pénztárrendszer automatikusan jóváírja a Résztvevő vásárlásának Blokkján a kedvezmény összegét.


3.3. Amennyiben a Beazonosítás még nem történt meg:


3.3.1. A Résztvevők a Bizalompont Érvényesítésére csak a Vásárlás napján és csak Vásárlás helyszínéül szolgáló Áruház Vevőszolgálatán jogosultak. A Promóció a Szervező által üzemeltetett üzemanyagtöltő-állomásokon történő vásárlásra nem vonatkozik. A Vásárlás napját követően, utólag, Bizalompont Érvényesítésére lehetőség nincs. Az Áruházakban a más Áruházban való Vásárlás után Bizalompont Érvényesítésére lehetőség nincs.


3.3.2 Bizalompont Érvényesítése kizárólag azzal a Bizalomkártyával vagy Auchan kártyával történhet, amely kártyát a vásárlás során használtak és amelynek száma a Bizalompont Érvényesítéssel érintett és Bizalompont Érvényesítés során felmutatott Blokkon ténylegesen is szerepel. A Vevőszolgálat a Bizalompont Érvényesítés során rögzíti a Résztvevő által bemutatott Bizalomkártya vagy Auchan kártya számát és a Blokk számát.


3.4. Bizalompont Érvényesítés olyan Bizalomkártyával vagy Auchan kártyával – illetve Beazonosítás hiányában Blokkal együtt - lehetséges, amely vonatkozásában a fenti azonosító adatok (a vonalkódot is ide értve) olvashatóak és rögzíthetőek.


3.5. A Szervező minden – a Részvételi Szabályzatnak megfelelő - Bizalompont Érvényesítés esetén a Résztvevő által a Bizalompont Érvényesítés során átadott és beolvasott Bizalomkártyán vagy Auchan kártyán a vásárlás végösszege alapján promóciós pontokat ír jóvá. A promóciós pontok mértéke a vásárlások végösszegétől függően, 1000 (ezer) Forint alatti vásárlásnál a 3.5 pontban meghatározott szabályoknak megfelelő, míg 1000 (ezer) Forint felett minden elköltött 1000 (ezer) Forint után 20 (húsz) Bizalompont. Egy vásárlási tranzakcióhoz kapcsolódóan a jóváírás maximális értéke 1 000 pont (500 Ft). A Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételekben vagy Auchan kártya Általános Részvételi Feltételekben foglaltaknak megfelelően 1.000, azaz Ezer Bizalompont értéke 500,- Ft, azaz ötszáz Forint összegnek felel meg.


Szabályok 1000 (ezer) Forint alatti vásárlásnál gyűjthető promóciós Bizalompontokra:


 • 1 – 399,- Ft között 4 pont

 • 400 és 599,- Ft között: 8 pont

 • 600 és 799,- Ft között: 12 pont

 • 800 és 999,- Ft között: 16 pont


Példák: Áruházakban a Vásárlás végösszege után gyűjthető promóciós Bizalompontokra (Vásárlás végösszege/Gyűjthető Bizalompont):


 • 1 – 399,- Ft között 4 pont

 • 400 és 599,- Ft között: 8 pont

 • 1000 és 1999,- Ft között: 20 pont

 • 2000 és 2999,- Ft között: 40 pont

 • 49 000 és 49 999,- Ft között: 980 pont

 • 50 000,- Ft és a fölött 1000 pont


3.6. A Promóció keretében a Bizalompont Érvényesítéssel érintett Bizalompontok 24 (huszonnégy) órán belül kerülnek jóváírásra a pontegyenlegen.


3.7. A Promóció keretében egy adott Vásárlás vonatkozásában kizárólag egy Bizalompont Érvényesítésre van lehetőség, azaz a Vásárláshoz tartozó Blokk Bizalompont Érvényesítéshez való többszöri felhasználása nem megengedett. A kedvezmény más promócióval nem vonható össze. 


3.8. A Promóció során egy Bizalomkártya és az ahhoz tartozó Társkártya a Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően egy Bizalomkártyának minősül. A Promóció során egy Auchan kártya és az ahhoz tartozó Társkártya az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően egy Auchan kártyának minősül.


3.9. A Promóció kizárólag az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén történő Vásárlásokra terjed ki és nem vonatkozik a kasszasoron kívüli üzletsori és ételudvari üzletekben, üzemanyagtöltő állomásokon, az Auchan online áruházban, valamint egyéb értékesítési pontokon történő vásárlásokra, továbbá a kiterjesztett garanciára.


3.10. A Bizalomkártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, illetőleg a Bizalompontok a beváltására a Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az Auchan kártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, illetőleg a Bizalompontok a beváltására az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételek rendelkezései az irányadóak.


3.11. A Bizalomkártyával még nem rendelkező, de a Promócióban részt venni kívánó vásárlók számára a Szervező a Vevőszolgálaton a Bizalompont Érvényesítés során biztosítja a Bizalomkártya Igénylés lehetőségét.


4. Záró rendelkezések


4.1. A Résztvevők a Promócióban való részvétellel kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit. A Promócióban való részvétel önkéntes és a teljes Részvételi Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.


4.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek teljesülését ellenőrizze és a Részvételi Szabályzatnak nem megfelelő Bizalompont Érvényesítéseket visszautasítsa, valamint a Részvételi Szabályzatot, illetve a Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételeket vagy az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeket megszegő Résztvevőket a Promócióból kizárja, illetőleg a Promócióban való részvételük korlátozza.


4.3. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Részvételi Szabályzatot bármikor megváltoztatassa – a Promóció időtartamának meghosszabbítását is beleértve -, amely változásokról minden esetben haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a www.auchan.hu weboldalon és az Áruházak Vevőszolgálatán közzétett tájékoztatóban.


Budaörs, 2017. november 1.


Auchan Magyarország Kft.


RÉSZLETEK

Nyugdíjas nap részvételi szabályzat

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma:13-09-165237) (a továbbiakban: Szervező) Bizalomkártyához kapcsolódó,„Nyugdíjas nap” elnevezéssel promóciót (a továbbiakban: Promóció) szervez azalábbi szabályok szerint.       


1. A résztvevők


1.1. A Promócióban minden személy részt vehet, aki a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) a Promócióban való részvételhez szükségesként meghatározott feltételeket teljesíti és az itt írtakat teljes körűen elfogadja (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők).


Egy személy kizárólag egy Promócióban jogosult részt venni, illetve ugyanazon személy csupán egy Promóció kedvezményét veheti igénybe, a kedvezmények nem vonhatók össze.


1.2. A Promócióban való részvétel együttes feltételei:


1.2.1. 1 (egy) darab tranzakció (a továbbiakban: Vásárlás) a Szervező által Magyarország közigazgatási határain belül üzemeltetett bármelyik Auchan Áruházban (a továbbiakban: Áruház vagy Áruházak) az Auchan online áruház kivételével, ahol jelenleg ez a feltétel nem teljesül; és


1.2.2. még a Vásárlás napján a Vásárlás helyszínéül szolgáló Áruház vevőszolgálatán (a továbbiakban: Vevőszolgálat) a Vásárlást igazoló bizonylat (számla, blokk) (a továbbiakban: Blokk) bemutatása, amennyiben a Résztvevő még nem adta az 1.2.5. pont szerinti hozzájárulását adatai ellenőrzéséhez;


1.2.3. egyidejűleg érvényes Bizalomkártya vagy Auchan kártya bemutatása és beolvasása; illetve


1.2.4. egyidejűleg a nyugdíjas igazolvány bemutatása vagy 65. életév betöltésének igazolása fényképes igazolvánnyal.


1.3. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező Vevőszolgálata a Résztvevőnek a Bizalomkártya vagy Auchan kártya igénylése során megadott személyes adatait (nem, név, születési idő, lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím) összevesse a Résztvevő bármely személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványában rögzítettekkel annak érdekében, hogy a későbbiek során közvetlenül a pénztárnál érvényesíthesse az adott kedvezményt (a továbbiakban: Beazonosítás).


 


A Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező informatikai rendszerében rögzítse és a Promócióban, illetve a Bizalomkártya programban való részvétel érdekében kezelje.


1.4. A Promócióban való részvétel korlátait a jelen Részvételi Szabályzat 3. pontja tartalmazza.


2. A Promóció időtartama


2.1. A Promóció 2017. november 2-tól visszavonásig érvényes, de kizárólag hétfői napokon vehető igénybe.


3. A Promóció lebonyolításának szabályai


3.1. A Szervező azon Résztvevők Bizalomkártyáján vagy Auchan kártyáján, akik az 1.2. pontban, az 1.3. pontban meghatározott együttes feltételeket a Promóció időtartama alatt bármikor, a Részvételi Szabályzatban meghatározottak szerint és az itt írt korlátozásokkal teljesítik (a továbbiakban: Bizalompont Érvényesítés) hogy Bizalompontot ír jóvá az alábbiak szerint.


3.2. Bizalompont Érvényesítés Beazonosítást követően: Amennyiben a Résztvevő beazonosítása megtörtént, úgy a Bizalomkártyája vagy Auchan kártyája pénztárnál történő átadásával és leolvasásával a pénztárrendszer automatikusan jóváírja a Résztvevő vásárlásának Blokkján a kedvezmény összegét.


3.3. Amennyiben a Beazonosítás még nem történt meg:


3.3.1. A Résztvevők a Bizalompont Érvényesítésére csak a Vásárlás napján és csak Vásárlás helyszínéül szolgáló Áruház Vevőszolgálatán jogosultak. A Promóció a Szervező által üzemeltetett üzemanyagtöltő-állomásokon történő vásárlásra nem vonatkozik. A Vásárlás napját követően, utólag, Bizalompont Érvényesítésére lehetőség nincs. Az Áruházakban a más Áruházban való Vásárlás után Bizalompont Érvényesítésére lehetőség nincs.


3.3.2. Bizalompont Érvényesítése kizárólag azzal a Bizalomkártyával vagy Auchan kártyájával történhet, amely kártyát a vásárlás során használtak, és amelynek száma a Bizalompont Érvényesítéssel érintett és Bizalompont Érvényesítés során felmutatott Blokkon ténylegesen is szerepel. A Vevőszolgálat a Bizalompont Érvényesítés során rögzíti a Résztvevő által bemutatott Bizalomkártya vagy Auchan kártyája számát és a Blokk számát.


3.4. Bizalompont Érvényesítés olyan Bizalomkártyával vagy Auchan kártyával – illetve Beazonosítás hiányában Blokkal együtt - lehetséges, amely vonatkozásában a fenti azonosító adatok (a vonalkódot is ide értve) olvashatóak és rögzíthetőek.


3.5. A Szervező minden – a Részvételi Szabályzatnak megfelelő - Bizalompont Érvényesítés esetén a Résztvevő által a Bizalompont Érvényesítés során átadott és beolvasott Bizalomkártyán vagy Auchan kártyáján a vásárlás végösszege alapján promóciós pontokat ír jóvá. A promóciós pontok mértéke a vásárlások végösszegétől függően, 1000 (ezer) Forint alatti vásárlásnál a 3.5 pontban meghatározott szabályoknak megfelelő, míg 1000 (ezer) Forint felett minden elköltött 1000 (ezer) Forint után 20 (húsz) Bizalompont. Egy vásárlási tranzakcióhoz kapcsolódóan a jóváírás maximális értéke 1 000 pont (500 Ft). A Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételekben vagy Auchan kártya Általános Részvételi Feltételekben foglaltaknak megfelelően 1.000, azaz Ezer Bizalompont értéke 500,- Ft, azaz ötszáz Forint összegnek felel meg.


Szabályok 1000 (ezer) Forint alatti vásárlásnál gyűjthető promóciós Bizalompontokra:


 • 1 – 399,- Ft között 4 pont

 • 400 és 599,- Ft között: 8 pont

 • 600 és 799,- Ft között: 12 pont

 • 800 és 999,- Ft között: 16 pont

  Példák: Áruházakban a Vásárlás végösszege után gyűjthető promóciós Bizalompontokra (Vásárlás végösszege/Gyűjthető Bizalompont):

 • 1 – 399,- Ft között 4 pont

 • 400 és 599,- Ft között: 8 pont

 • 1000 és 1999,- Ft között: 20 pont

 • 2000 és 2999,- Ft között: 40 pont

 • 49 000 és 49 999,- Ft között: 980 pont

 • 50 000,- Ft és a fölött 1000 pont


3.6. A Promóció keretében a Bizalompont Érvényesítéssel érintett Bizalompontok 24 (huszonnégy) órán belül kerülnek jóváírásra a pontegyenlegen.


3.7. A Promóció keretében egy adott Vásárlás vonatkozásában kizárólag egy Bizalompont Érvényesítésre van lehetőség, azaz a Vásárláshoz tartozó Blokk Bizalompont Érvényesítéshez való többszöri felhasználása nem megengedett. A kedvezmény más promócióval nem vonható össze. 


3.8. A Promóció során egy Bizalomkártya és az ahhoz tartozó Társkártya a Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően egy Bizalomkártyának minősül. A Promóció során egy Auchan kártya és az ahhoz tartozó Társkártya az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően egy Auchan kártyának minősül.


3.9. A Promóció kizárólag az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén történő Vásárlásokra terjed ki és nem vonatkozik a kasszasoron kívüli üzletsori és ételudvari üzletekben, üzemanyagtöltő állomásokon, az Auchan online áruházban, valamint egyéb értékesítési pontokon történő vásárlásokra, továbbá a kiterjesztett garanciára.


3.10. A Bizalomkártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, illetőleg a Bizalompontok a beváltására a Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az Auchan kártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, illetőleg a Bizalompontok a beváltására az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételek rendelkezései az irányadóak.


3.11. A Bizalomkártyával még nem rendelkező, de a Promócióban részt venni kívánó vásárlók számára a Szervező a Vevőszolgálaton a Bizalompont Érvényesítés során biztosítja a Bizalomkártya Igénylés lehetőségét.


4. Záró rendelkezések


4.1. A Résztvevők a Promócióban való részvétellel kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit. A Promócióban való részvétel önkéntes és a teljes Részvételi Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.


4.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek teljesülését ellenőrizze és a Részvételi Szabályzatnak nem megfelelő Bizalompont Érvényesítéseket visszautasítsa, valamint a Részvételi Szabályzatot, illetve a Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételeket vagy az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeket megszegő Résztvevőket a Promócióból kizárja, illetőleg a Promócióban való részvételük korlátozza.


4.3. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Részvételi Szabályzatot bármikor megváltoztatassa – a Promóció időtartamának meghosszabbítását is beleértve -, amely változásokról minden esetben haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a www.auchan.hu weboldalon és az Áruházak Vevőszolgálatán közzétett tájékoztatóban.


Budaörs, 2017. november 1.


Auchan Magyarország Kft.


 RÉSZLETEK