Szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatbázistisztítás és hiányzó adószámok betöltése Business Bizalomkártya adatbázisbaKedves Business kártyával rendelkező vásárlónk,


Bizonyára értesültetek arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§ előírásainak megfelelően az ÁFÁ-s számla kibocsátásakor kötelező tartalmi elem lett az adószám feltüntetése.


Mivel a Business Bizalomkártya használatakor nem kell külön kérni az ÁFÁ-s számlát, hanem az a kasszán eleve kiállításra kerül az érintettek részére, elengedhetetlen az adószámok megléte az adatbázisunkban. A jogszabály hatályba lépése óta vásárlóink közül sokan megadták az adószámukat, de van, aki a mai napig nem adott meg Business Bizalomkártyájához tartozó adószámot.


A naprakész és a számlaadási adatkezelési célt megvalósítani alkalmas adatbázis fenntartása érdekében az Auchan Magyarország Kft. (2040, Budaörs, Sport u. 2-4.; adatvedelem@auchan.hu a következő hetekben hozzá fogja rendelni vállalkozása adószámát Business Bizalomkártya profiljához. Mivel az egyéni vállalkozók tekintetében ez személyesadat-kezelésnek minősül adatvédelmi szempontból, ezért a GDPR 13. cikk (1)-(2), illetve a 14. cikk (1)-(2) bekezdései alapján az alábbi tájékoztatást adjuk.


Mi a célunk az adószámok betöltésével?Milyen adatok kellenek hozzá és mi az adatok forrása?

Egy olyan adatbázis fenntartása, amely segítségével a törvényi előírásnak megfelelő számlát tudunk kiállítani. Célunk, hogy a meglévő adatokat tisztítsuk és aktualizáljuk, kiszűrjük és javítsuk a pontatlanságokat.

Ennek érdekében az adatbázisunkban lévő egyéni vállalkozók nevét és székhelyét továbbítjuk a Bisnode Magyarország Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) részére, ahonnan ennek alapján megkapjuk az adószámot és az esetlegesen pontatlan adatokat pontosítva kapjuk vissza.

Emellett az adószám alapesetben szükséges a Business Bizalomkártya Profilba való bejelentkezéshez. Az adószámok betöltésével így minden felhasználónknak lehetősége lesz bejelentkeznie Business Bizalomkártya Profiljába.

Az adatforráson túl ki vesz még részt a folyamatban?

 


Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja az érintettek személyes adatait: 

 

AdiumSoft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19.,  cégjegyzékszám: 13-09-198520, adószám: 25045091-2-13) - Bizalomkártya adatbázis üzemeltetője,  
Meddig kezeljük az adatokat?


Az adatok adatbázisunkba kerülését követően a Business Bizalomkártya adatkezelési tájékoztatóban foglalt módon és ideig lesznek kezelve. Az adattisztításhoz és frissítéshez használt listákat a műveletek elvégzését követő 1 hónapon belül töröljük.


Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán annak jogalapjára és jellegére nézve?


Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az Auchan Magyarország Kft. Innovációs Igazgatóság, postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4 postacímre vagy a bizalomkartya@auchan.hu e-mailcímre vagy a DPO elérhetőségei közül valamelyikre küldje.


Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-        Az adatkezelés célja;

-        Az érintett személyes adatainak kategóriái;

-        A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

-        Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

-        Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

-        Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

-        A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

-        Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. 

  

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

-        Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-        Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

-        Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

-        az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

-        az érintett hozzájárulásával,

-        az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy

-        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, jelen adatkezelés kapcsán ha:

-        A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-   az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-        A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-        Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

-        a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

-        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

-        a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

-        közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

  


 

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

 

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

-        az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

-        az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

-        az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

 

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

-        álláspontját kifejezze,

-        a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és

-        az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

Az Érintettek jogaik sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményezniük az Auchannal, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintett ezt nem kívánja, az alábbiakat teheti:


AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

-postai cím: 1363, Budapest Pf. 9.
- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tisztelettel,


Auchan Magyarország Kft. 


2021. 02.18.

Részletek