Szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Általános részvételi feltételek Bizalomkártya


Általános Részvételi Feltételek

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237, adószáma: 13338037-2-44, elérhetősége: info@auchan.hu , telefonos elérhetősége: +36 80 10-90-10 - a továbbiakban Auchan –

a jelen általános részvételi feltételek - a továbbiakban Részvételi Feltételek - keretében határozza meg az Auchan Bizalomkártya Program - a továbbiakban Program - általános működési és részvételi feltételeit.

A Részvételi Feltételek hatálya és érvényessége

A jelen Részvételi Feltételek 2021. július 1. napjától érvényesek. A Részvételi Feltételek hatálya kiterjed az Auchan és a Programban részt vevő minden személy - a továbbiakban Résztvevő vagy Résztvevők - viszonyára, a Programmal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint azok gyakorlására egyaránt. A Program az Auchan által Magyarország közigazgatási határain belül üzemeltetett valamennyi Auchan áruházra - a továbbiakban Áruházak -, az Auchan Magyarország Kft. online áruházában - a továbbiakban Online Áruház - és Auchan üzemanyagtöltő állomásaira - a továbbiakban Üzemanyagtöltő Állomások - terjed ki.

A Programban való részvétel feltételei

A Programban részt vehet minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött természetes személy, aki

a jelen Részvételi Feltételekben foglalt előírásoknak, követelményeknek megfelel ,a Programba való regisztrációt - a továbbiakban Regisztráció – megelőzően megismeri a Program személyes adatok kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatóban - a továbbiakban Adatkezelési Tájékoztató - a részvételhez szükséges, illetve megadható személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatást és azt tudomásul veszi,valamint nyilatkozik a jelen Részvételi Feltételek elfogadásáról.

 A fenti feltételeknek együttesen kell megvalósulniuk.

 

A Regisztráció

Papír alapon

Amennyiben a regisztráció papír alapon történik, úgy a kötelezően megadandó adatok

a név (vezeték- és keresztnév)előtag, születési hely és idő, illetve e-mail és/vagy telefonszám megadása

2020. március 16-tól a Programba regisztrálni kizárólag érvényes magyarországi mobil telefonszámmal lehet, azaz az ország előhívószámmal (+36), illetve a 20, 30, 31, 50, és 70-es előhívószámmal és hétjegyű telefonszámmal.

pl.: +36 30 123 4567 vagy +36 20 123 4567, stb.

 Online felületen

bizalomkartya.auchan.hu oldalon 06 vagy +36 kezdettel lehet beírni a számot, amit ugyanígy a  20/30/31/50/70 előhívó és a hétjegyű telefonszám követ.

Mind papír alapon, mind online regisztráció során külön lehetséges nyilatkozni - a vonatkozó négyzet bejelölésével - arról, hogy a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy az Auchan az általa megadott elérhetőségeire hírlevelet és általános, vagy a korábbi vásárlásai alapján testreszabott ajánlatokat küldjön az Auchannál vagy a partnereinél elérhető termékekről és szolgáltatásokról.

A Programba új belépők korlátlan számban csatlakozhatnak. A Programban való részvétel önkéntes. A Részvételhez szükséges továbbá, hogy a Résztvevő Bizalomkártyát vegyen át.

Auchan Bizalomkártya leírása, igénylése és használata

Az Auchan a Program keretében a Résztvevők számára 1 (egy) darab pontok - a továbbiakban Bizalompontok gyűjtésére és a később részletezett kivételekkel beváltására alkalmas Auchan Bizalomkártya elnevezésű, az adott Résztvevőhöz rendelt, nem névre szóló, azonban egy ún. Partner azonosítóval rendelkező pontgyűjtő kártyát - a továbbiakban Bizalomkártya és az ahhoz tartozó 1 (egy) darab kisméretű társkártyát - a továbbiakban Társkártya - ad át.

A Bizalomkártya az Auchan tulajdonát képezi. Személyenként csak egy Bizalomkártya igényelhető és használható.

Társkártya

A Társkártya a Bizalomkártyával együtt automatikusan kerül kiadásra. A Társkártya csak a Bizalomkártyával együttesen adható ki, külön igénylésére nincs lehetőség. Tekintettel arra, hogy a Társkártya a Bizalomkártyával megegyező módon használható fel a Bizalomkártyához kapcsolódó pontgyűjtésre és pontbeváltásra, így a jelen Részvételi Feltételekben – hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik – a Bizalomkártya megjelölés alatt a Társkártyát is érteni kell. A Bizalomkártya és az ahhoz tartozó Társkártya közös egyenleggel rendelkezik, így azok bármelyikének használata közvetlen kihatással bír a másikra, különösen a felhasználható Bizalompontok vonatkozásában.

Igénylés

Bizalomkártya személyes, Áruházban történő igénylése Bizalomkártya igénylő adatlap – a továbbiakban Adatlap - szabályszerű kitöltésével és az Auchan részére való átadásával történhet. Az Adatlap kitöltését és leadását követően a Résztvevő a helyszínen átveheti a Bizalomkártyát, mely aktív, azaz pontgyűjtésre és a gyűjtött pontok beváltására egyaránt használható.

Amennyiben a Résztevő a https://bizalomkartya.auchan.hu weboldalon - a továbbiakban Bizalomkártya Felületen - regisztrál, ott kizárólag a vezeték- és keresztneve, valamint jelszó megadása szükséges, illetőleg nyilatkozni szükséges az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről és a Részvételi Feltételek elfogadásáról.

Itt is opcionális feltétel a hozzájárulás ahhoz, hogy az Auchan a Résztvevő által megadott elérhetőségekre hírlevelet és általános, vagy a korábbi vásárlásai alapján testreszabott ajánlatokat küldjön az Auchannál vagy a partnereinél elérhető termékekről és szolgáltatásokról.

A Regisztrációt követően a Részvevőnek kipostázásra kerül a Bizalomkártyája.

A Bizalomkártyát a Résztvevő csak személyesen jogosult átvenni és ezt kétség esetén az Auchan jogosult ellenőrizni, akképpen, hogy egy személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány bemutatását kéri. Az igazolványról másolat nem készül.

Amennyiben a Résztvevő a Bizalomkártya felületen történő igénylés napját követő 30 (harminc) napon belül nem veszi át a Bizalomkártyát, az Auchan nem garantálja az igénylés megőrzését, illetve a Bizalomkártya átadását, és egyúttal az igénylést meghiúsultnak tekinti, és az igénylőlapot megsemmisíti, illetve online regisztráció esetén a regisztrációt és a megadott személyes adatokat törli.

Korlátozottan Aktív Bizalomkártya

Az Auchan időről – időre a Részvételi Feltételekben fel nem sorolt egyéb alternatív eszközökkel és megoldásokkal igyekszik a Résztvevőket a Bizalomkártya igénylésben segíteni. Ilyen alternatív megoldás lehet, ha az Auchan időszakos vagy állandó jelleggel a vásárlók számára Bizalomkártya igénylés nélkül úgynevezett korlátozottan aktív Bizalomkártyát - a továbbiakban Korlátozottan Aktív Bizalomkártya - ad át az Áruházakban a vásárlás során.

Korlátozottan Aktív Bizalomkártya átvételével az érintett személy Résztvevővé válik és elfogadja a jelen Részvételi Feltételeket, az alább leírt eltéréssel.

Korlátozottan Aktív Bizalomkártya átvételére és a lentebb leírt aktiválására csak olyan személy jogosult, aki még nem rendelkezik Bizalomkártyával vagy egyébként Bizalomkártya igénylése nincs folyamatban. Erről a Résztvevő a Korlátozottan Aktív Bizalomkártya átvétele előtt nyilatkozik.

A Korlátozottan Aktív Bizalomkártya csak pontgyűjtésre használható, pontbeváltásra nem. A Korlátozottan Aktív Bizalomkártyára bevezetett korlátozások feloldásához a jelen Részvételi Feltételek szerinti Bizalomkártya igénylés szükséges - a továbbiakban Aktiválás. Az Aktiválási folyamat megegyezik a Bizalomkártya Igénylés folyamatával, vagyis az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit is meg kell ismerni és tudomásul venni az Aktiválás során. Az Aktiválást követően a Bizalomkártya korlátozások nélkül használható a jelen Részvételi Feltételek szerint.

Ahol a jelen Részvételi Feltételek kifejezetten másképpen nem rendelkezik, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, a Bizalomkártyára vonatkozó egyes szabályok a Korlátozottan Aktív Bizalomkártyára is alkalmazandóak. A Korlátozottan Aktív Bizalomkártya ugyanakkor nem képezi a Program állandó elemét, az Auchan mindenkor maga jogosult dönteni arról, hogy Korlátozottan Aktív Bizalomkártyát ajánl-e a vásárlók számára.

Digitalizált Bizalomkártya

A Résztvevőnek lehetősége van a Bizalomkártya digitalizált – a továbbiakban Digitalizált Bizalomkártya - formáját használnia. Amennyiben a Bizalomkártya, illetve Társkártya tulajdonos mobileszközére olyan alkalmazást (applikációt) tölt le, amely lehetővé teszi bankkártyának nem minősülő hűség- , vagy más pontgyűjtő kártyák, így a Bizalomkártya vonalkódjának beolvasását, úgy a Bizalomkártya fizikai átadása és beolvasása helyett elegendő az alkalmazásba feltöltött vonalkódot felmutatni olyan módon, hogy azt a mobileszközről a pénztáros be tudja szkennelni.

A Digitalizált Bizalomkártya eszköz nem váltható ki a Bizalomkártyáról készített fényképfelvétellel. Amennyiben nincs megfelelő vonalkód applikáció, vagy a mobileszközről a vonalkód nem olvasható be, úgy a Bizalomkártyát kell beolvasásra átadni, ennek hiányában nem lehetséges az adott vásárlás során a Bizalompontok gyűjtése, vagy beváltása.

A Bizalomkártyát a Résztvevő személyesen használhatja, vagy annak használatát hozzátartozója részére átengedheti.

Ezt meghaladóan a Résztvevő nem jogosult a Bizalomkártyát más személy használatába adni, a Bizalomkártyát vagy az azon lévő Bizalompontokat értékesíteni vagy azokkal kereskedni, azokat bármely jogcímen átruházni vagy azokat biztosítékként adni, illetve megterhelni.

Ez alól kivételt képez az Auchan által meghirdetett minden olyan Program, amely kifejezetten megengedi a Résztvevő Bizalompontjainak egy másik Résztvevőnek történő átengedését. Erre vonatkozóan az adott Program szabályzata külön rendelkezik a pontátadás lehetőségéről és módjáról, illetve az Auchan a Bizalompontok átadására külön felületet biztosít.

A Bizalomkártya átengedése azonban ezen Programok során sem lehetséges.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Bizalomkártya használatát harmadik személy részére átengedik, a Bizalomkártyát elveszítik vagy azt harmadik személy eltulajdonítja, illetőleg a Bizalomkártya azonosításához szükséges adatokat más személy számára hozzáférhetővé teszik, úgy az ebből eredő következményekért az Auchan nem vállal felelősséget.

A Bizalompontok készpénzre nem válthatóak, tényleges értékük csak a pontbeváltáskor jelenik meg.

A Bizalomkártya kizárólag

az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén, az Auchan Online áruházában (https://online.auchan.hu) történő vásárlás során valamint az Üzemanyagtöltő Állomásokon történő vásárlások során használható fel.

A Bizalomkártya nem használható

a kasszasoron kívüli üzletsori és ételudvari üzletekben, önkiszolgáló automatákon, egyéb értékesítési pontokon történő vásárlások során, ajándékkártya vásárlásához az Áruházakban,

A Bizalomkártya – akár pontgyűjtéshez, akár pontbeváltáshoz történő - használata esetén a vásárlásról áfás számlát az Auchan Magyarország Kft. kizárólag a Bizalomkártyához regisztrált névre állít ki. A nem magánszemély vásárlóknak a Bizalomkártya Business Kártyát érdemes kiváltaniuk, melyről részletes információ a https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok linkre kattintással található.

Auchan Kártya

A Résztvevő saját döntése alapján választhatja azt a lehetőséget is, hogy az Auchan Kártya Programhoz csatlakozik. Az Auchan kártya egy az ONEY PÉNZFORGALMI Szolgáltató Kft. által kibocsátott hitelkártya, mely magában foglalja a Bizalomkártyát is.

A további feltételekről az Auchan Kártya Részvételi Feltételei rendelkeznek (https://oney.hu/phocadownload/AK/N19-4024-03-20190906_Auchan_kartya_program_altalanos_resztveteli_feltetelek.pdf).

A Résztvevő az Áruház Vevőszolgálatán személyesen kezdeményezheti a meglévő Bizalomkártyájának és az Auchan Kártyájának az összevonását. A Bizalomkártya és az Auchan kártya összevonása által a Résztvevő 5. pont szerint gyűjtött Bizalompontjai erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata alapján átvezetésre kerülnek az Auchan kártyára.

A Bizalomkártyával igénybe vehető egyéb kedvezmények

Az Auchan a Résztvevőknek további kedvezményeket biztosít, melyek a Bizalomkártya használatával vehetők igénybe, vagy a használatukhoz a Bizalomkártyára kell a kedvezményeket a Bizalomkártya felületen letölteni.

Digitális kupon

A Digitális kupon a papír alapú kuponokhoz hasonlóan bizonyos termékekhez a kuponon szereplő kedvezményt (mely lehet százalékos, vagy forintban kifejezett) biztosít. Az Auchan időről időre többletpontok jóváírást lehetővé tevő kuponokat is biztosíthat a Résztvevőknek a Bizalomkártya Felület „Digitális Kuponok” oldalán.

A kuponok aktiválása

A Résztvevőnek ki kell választania azokat a kuponokat, amelyeket szeretne beváltani, majd a „Felhasználom” gombra kattintással aktiválja az adott kupon(okat)!

A kuponok beváltása

Amennyiben a Résztvevő a kiválasztott kuponon szereplő terméke(ket) megvásárolja és a fizetést megelőzően Bizalomkártyáját leolvasásra átadja, vagy az önkiszolgáló pénztárnál leolvastatja, a termék fizetésekor a kassza automatikusan levonja a kuponon szereplő kedvezmény összegét, vagyis a Résztvevő megkapja az előzetesen aktivált kedvezményt. A beváltásról értesítést kap a pénztárbizonylaton és a weboldalon a kupon alatt is.

Digitális matrica

Az Auchan időről-időre digitális matricák gyűjtését biztosítja a Bizalomkártya Felület „Digitális Matricáim” menüpont alatt.

A Digitális matricagyűjtés

A Digitális Matrica gyűjtésének lehetőségét az Auchan időszakos Promóció keretében, az ott megadott szabályok szerint, az ott meghatározott termékekre vonatkozóan hirdeti meg a Bizalomkártya Felületen. A Résztvevő a vásárlás során, a fizetést megelőzően Bizalomkártyáját leolvasásra átadja, vagy az önkiszolgáló pénztárnál leolvastatja. Ezzel kerül jóváírásra a digitális matrica a Résztvevő Bizalomkártya Felületén.

A „Matricáim” menüpont alatt ellenőrizheti a Résztvevő az összegyűjtött, felhasznált és még felhasználható matricái számát.

A Digitális matricák felhasználása

A Résztvevő kiválasztja a „Termékek” menüpont alatt, hogy mely termékhez kapcsolódó matricákat gyűjti, a kiválasztott termékénél található „Felhasználom” gombra kattintva aktiválja a gyűjtött matricák után járó kedvezményt.

Amennyiben a Résztvevő a kiválasztott terméke(ket) megvásárolja és a fizetést megelőzően Bizalomkártyáját leolvasásra átadja, vagy az önkiszolgáló pénztárnál leolvastatja, a termék fizetésekor a kassza automatikusan levonja a gyűjtött matricák szerinti kedvezmény összegét, vagyis a Résztvevő megkapja az előzetesen aktivált kedvezményt. A Résztvevő tájékoztatást kap a Bizalomkártya Felület Digitális matricák oldalon arról, hogy az általa kiválasztott termék(ek)hez szükséges matricák összegyűltek és így beválthatóak.

Személyes termékajánlatok

Amennyiben a Résztvevő a regisztrálás során, vagy azt követően megadja e-mail címét és hozzájárulását kereskedelmi ajánlatokkal való megkereshetőségéhez, úgy az Auchan hetente küld e-mailben, illetve jeleníti meg a „Személyes Ajánlataim” menüpont alatt a Résztvevő korábbi vásárlásai alapján az aktuális Auchan újságban meghirdetett termékek közül az általa a Résztvevő számára legjobbnak tartott ajánlatokat.

5. A pontgyűjtés szabályai

A Résztvevők az Áruházakban és az Üzemanyagtöltő Állomásokon, továbbá az Online Áruházban való vásárlás során Bizalomkártyájuk használatával a vásárlás végösszegétől függően Bizalompontokat kapnak.

Autópálya matrica, továbbá ajándékkártya vásárlása esetén Bizalompont nem gyűjthető, illetve nem váltható be.

A vásárlás végösszege után járó Bizalompontok

A Résztvevő az egyes vásárlások végösszegétől függően, 1000 (ezer) Forint vásárlási összeg alatt

1 – 399,- Ft között 2 pont

400 és 599,- Ft között: 4 pont

600 és 799,- Ft között: 6 pont

800 és 999,- Ft között: 8 pont,

míg 1000 (ezer) Forint vásárlási összeg felett minden elköltött 1000 (ezer) Forint után 10 (tíz) Bizalompontot gyűjthet az Áruházakban, valamint az üzemanyagokon kívüli bármely más termékek vásárlása esetén az Üzemanyagtöltő Állomásokon létesített üzletben (a továbbiakban Bolt) is.

A megvásárolt üzemanyag mennyisége után járó Bizalompontok

Bármely típusú üzemanyag megvásárlása esetén a Résztvevő a vásárolt üzemanyag mennyiségétől függően, minden egész liter megvásárolt üzemanyag után 2 (kettő) Bizalompontot gyűjthet. Üzemanyag vásárlás után Bizalompont kizárólag ily módon gyűjthető.

Példák: Áruházakban és a Boltban a Vásárlás végösszege után gyűjthető Bizalompontok

Vásárlás végösszege/Gyűjthető Bizalompont:

1 – 399,- Ft között 2 pont

400 és 599,- Ft között: 4 pont

600 és 799,- Ft között: 6 pont

800 és 999,- Ft között: 8 pont 1000 és 1999,- Ft között: 10 pont

2000 és 2999,- Ft között: 20 pont

49 000 és 49 999,- Ft között: 490 pont

50 000,- Ft és a fölött 500 pont

Egy vásárlási tranzakció során a vásárlás végösszege után legfeljebb 500 (ötszáz) Bizalompont gyűjthető.

Üzemanyagtöltő Állomásokon csak üzemanyag vásárlás esetén gyűjthető Bizalompontok.

Vásárolt mennyiség

Gyűjthető Bizalompont/vásárlás

0 és 0,999 liter között: 0 pont

1 és 1,999 liter között: 2 pont

2 és 2,999 liter között: 4 pont

3 és 3,999 liter között 6 pont …….. stb.

Abban az esetben, ha a Résztvevő egy vásárlási tranzakcióban üzemanyagot és a Boltban egyéb termékeket is vásárol, akkor Bizalompont a vásárolt üzemanyag mennyisége és az egyéb termékek árának végösszege után együttesen gyűjthető a fenti szabályok alkalmazásával.

Bónusz Pontok

Az Auchan időlegesen és határozott időtartamra általános, vagy egy, illetőleg több áruházra kiterjedően az áruház(ak) egyedi kereskedelmi döntése alapján, továbbá meghatározott vásárláshoz (pl. kuponok) vagy a Résztvevők más magatartásához (pl. nyereménysorsolások) kötött Bizalompont gyűjtési, illetőleg Bizalompontok nyújtására vonatkozó lehetőséget hirdethet meg (a továbbiakban: Bónusz Pontok).

A közvetlenül nem vásárlással elérhető Bónusz Pontok is vásárláshoz kötöttek (pl. az extra Bónusz Pontok jóváírásának feltétele a kuponos termék megvétele), azok a Bónusz Pontokra való jogosulttá válást követő első Bizalomkártya használat során kerülnek jóváírásra a Bizalomkártya egyenlegén. Az ilyen jellegű változásokról az Auchan a promóció hatálybalépését megelőző legalább 3 nappal legalább az adott Bónusz programban résztvevő Áruházakban ad tájékoztatást.

Bizalompont jóváírása

Bizalompont úgy szerezhető, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasásának megkezdését megelőzően, Üzemanyagtöltő Állomásokon pedig a kútszám bediktálását megelőzően átadja a Bizalomkártyáját a pénztárosnak, aki a Bizalomkártyát érvényesíti.

Önkiszolgáló pénztárnál történő fizetés esetén a Bizalomkártyát vagy a termékek leolvasását megelőzően, vagy a fizetést megelőzően kell a terminál leolvasójával beolvastatni.

Az Online Áruházban történő vásárlás esetén a megrendelési folyamatban kell a Bizalompontok jóváírására vonatkozó lehetőséget választani, de a pontok jóváírása csak a fizetési tranzakciót követően történik meg.

A tranzakció során kapott nyugta tartalmazza a vásárlással gyűjtött Bizalompontok mennyiségét, továbbá a Bizalomkártya Bizalompont új egyenlegét.

A Bizalompontok a tranzakciót (fizetést) követő legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül jóváírásra kerülnek a pontegyenlegen.

A hagyományos pénztáraknál a vételárak beolvasásának megkezdését, az önkiszolgáló pénztáraknál, illetve az üzemanyagtöltő állomásoknál a fizetés megkezdését követően leolvasni kívánt Bizalomkártyán az adott tranzakcióval kapcsolatosan Bizalompontot érvényesíteni már nem lehet, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában jóváírni.

Ugyanígy, az Online Áruházban történt vásárlás esetén a megrendelés átvételekor legkésőbb a fizetési tranzakciót megelőzően kell a Bizalomkártyát a házhoz szállító képviselőjének átadni a Bizalompontok jóváírása érdekében, a fizetési tranzakciót követően nincsen lehetőség a Bizalompontok jóváírására.

A pénztárrendszer esetleges üzemzavara vagy a Bizalomkártya hibája esetén Bizalompontok felírása (gyűjtése) és/vagy beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és beváltás általános üzemzavar miatti, az egész Áruházra és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokra kiterjedő átmeneti szüneteléséről az érintett Áruház a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és vevőszolgálatán és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja. Amennyiben a pontkibocsátás és/vagy beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy az érintett Áruház és/vagy Üzemanyagtöltő Állomás ennek tényéről a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomáson elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja.

Az előre meghirdetett pontkibocsátási és/vagy beváltási feltételektől a Bizalomkártya Programban résztvevő Áruházak és/vagy Üzemanyagtöltő Állomások jogosultak műszaki okok miatt is eltérni. Erről az Áruházak és vagy Üzemanyagtöltő Állomások a kártyabirtokosokat az Áruházak bejáratánál és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatják. A fentiek miatt sem az adott Áruházzal, illetve Üzemanyagtöltő Állomással, sem az Auchannal szemben igény nem támasztható.

Egy adott vásárlási tranzakció során kizárólag egy Bizalomkártya használható fel Bizalompont gyűjtésére és/vagy pontbeváltásra. Több résztvevő Bizalompont egyenlegének összevonására lehetőség nincs.

Amennyiben a Résztvevő részére utóbb bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása után a Résztvevő korábban Bizalompontot kapott, úgy az Auchan jogosult a korábban kapott Bizalompontokkal a Bizalomkártya pontegyenlegét csökkenteni attól függetlenül, hogy a Bizalompontok időközben felhasználásra kerültek-e vagy sem. A pontlevonással a Bizalomkártya egyenlege negatív értékbe is fordulhat.

A Bizalompontok beváltása

A Bizalompontok az Áruházakban megvásárolható áruk vásárlása esetén válthatók be, a Programban résztvevő Auchan Áruházakban 10 (tíz) pont = 5 (öt) Ft értékben. Ennek megfelelően a tranzakció során levonásra kerülő Bizalompontok Forint értéke 0 –ra vagy 5 –re kell végződjön.

Bizalompontok beváltása ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni nem lehetséges.

Az Online Áruházban, illetve 2021. július 1-jétől az üzemanyag töltőállomásokon pontbeváltásra nincs lehetőség. A Korlátozottan Aktív Bizalomkártya pontbeváltásra Aktiválást megelőzően nem használható.

Bizalompont az adott tranzakció során úgy használható fel, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasását megelőzően és a Bizalompont beváltási szándékának közlésével átadja Bizalomkártyáját a pénztárosnak, aki a Bizalomkártyát érvényesíti. Amennyiben a vételárak beolvasásának kezdetéig a Bizalomkártya nem kerül átadásra vagy átadásra került, de a fizetési tranzakció megindításáig a Résztvevő nem jelzi pontbeváltási szándékát, úgy az adott tranzakcióban Bizalompont beváltása nem lehetséges, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában levonni.

A Bizalompontok minden esetben a Programban résztvevő Áruházakban aktuálisan megtalálható termékek vásárlása során válthatóak be. A Bizalompontok Auchan által nyújtott szolgáltatásokra történő beváltása nem lehetséges.

A Résztvevő a Bizalompontok levonását követően a tranzakció során fizetendő összegből fennmaradó összeget egyéb fizetési módozattal egyenlíti ki. Egy vásárlási tranzakció során legfeljebb a vételár 90 (kilencven) %-a egyenlíthető ki Bizalompontok felhasználásával.

Abban az esetben, ha a Résztvevő az adott tranzakció során a vételár bármekkora hányadát Bizalompontok felhasználásával egyenlíti ki, úgy áfás számla kiállítására az Áruház vevőszolgálatán kerülhet csak sor és kizárólag a Résztvevő nevére szólóan.

A tranzakció során kapott nyugta tartalmazza a Bizalomkártya vásárlás előtti Bizalompont egyenlegét. Amennyiben a Résztvevő számára bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása során a Résztvevő a vételár kiegyenlítéséhez Bizalompontokat használt fel, úgy a termék árának visszafizetés ettől függetlenül készpénzben történik meg és Bizalompontok nem kerülnek a Bizalomkártya egyenlegére visszaírásra. Az Auchan fenntartja magának a Bizalompontok beváltásának megtagadására vonatkozó jogát, ha felmerül annak gyanúja, hogy a pontokat szabálytalanul szerezték vagy a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően kívánják felhasználni.

A Bizalompontok érvényessége

Az Auchan fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Résztvevő az adott naptári évben egyáltalán nem használja Bizalomkártyáját, úgy a Résztvevő előzetes írásbeli tájékoztatása mellett, az általa megadott e-mail címen az adott naptári év utolsó napján meglévő pontjait törölje, függetlenül attól, hogy egyébként a Résztvevő a pontjait mikor szerezte. Ilyen esetben a pontszerzés a következő kártyahasználat során újra kezdődik, tehát a ponttörlés a Bizalomkártya érvényességét egyébként nem érinti. A Bizalompontok felhasználása (beváltása) során a rendszer automatikusan a korábban szerzett pontokat veszi figyelembe. A jelen rendelkezés alkalmazásában kártyahasználatnak minősül a Bizalomkártyával való pontgyűjtés és pontbeváltás egyaránt.

A Bizalomkártya letiltása, pótlása

Ha a Bizalomkártya elveszett, azt ellopták vagy az megrongálódott, a Résztvevők kezdeményezhetik annak letiltását személyesen az Áruházak vevőszolgálatán vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 – es telefonszámán. Az Auchan jogosult arra, hogy a letiltást, illetve a pótlást kezdeményezőt a személyének beazonosítására megkérje, neve, születési helye és ideje, illetve egy más, a Résztvevő által a Regisztrálás során megadott személyes adatra történő ellenőrző kérdéssel. Ennek sikertelensége esetén az Auchan a pótlás, illetve letiltás végrehajtását jogosult megtagadni

Az Auchan a letiltani kért Bizalomkártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti. Az érvénytelenített Bizalomkártya nem használható és újra nem érvényesíthető, a Résztvevő azonban új Bizalomkártyát igényelhet és vehet át a Bizalomkártya Igényléshez hasonló módokon. Új Bizalomkártya kiadása esetén a letiltott Bizalomkártya érvénytelenítéskori Bizalompont egyenlege átvezetésre kerül az új Bizalomkártyára. Az új igénylés elmaradása esetén az Auchan Magyarország Kft. a Résztvevő Programban kezelt személyes adatait a Bizalomkártya érvénytelenítését követő 60 napon belül törli nyilvántartásából.

Az érvénytelenítés és az új Bizalomkártya kézhezvétele közötti időszakban végrehajtott vásárlások után utólagos Bizalompont jóváírás nem lehetséges.

Az Auchan a Bizalomkártya elvesztése vagy ellopása, illetve bármely illetéktelen felhasználása esetén a Bizalomkártya - a letiltását megelőzően felhasznált - Bizalompont egyenlegéért felelősséget nem vállal. A letiltás és a pótlás művelete együttesen érinti a Bizalomkártyát és a Társkártyát is, függetlenül attól, hogy a Résztvevő melyiknek a letiltását kezdeményezi.

A jelen pont rendelkezései a Korlátozottan Aktív Bizalomkártyákra nem használhatóak.

Adatmódosítás

A Résztvevő bármikor módosíthatja az általa a Regisztráció során megadott adatait. Kötelező adatmódosítás szükséges, amennyiben a Résztvevőnek a Bizalomkártya igénylő Adatlapon megadott személyes adataiban változás történik. Lehetséges új e-mail címet, vagy mobiltelefonszámot megadni. Az adatmódosítás az Áruházak vevőszolgálatán kitöltött és leadott Adatmódosító Lapon vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámán lehetséges. Az Auchan a bejelentések átvezetését 30 napos ügyintézési idővel vállalja. Az Auchan nem vállal felelősséget a helytelenül megadott adatok felhasználásával keletkező vagy a változások bejelentésének hiányából fakadó károkért és következményekért. Amennyiben az Auchan az értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, vagy ebből kifolyólag az Auchant valamilyen hátrány éri, úgy az abból eredő minden kárért a Résztvevő felel.

2020. március 16-át követően amennyiben a Résztvevő korábban regisztrált telefonszámot, azonban az nem a 3. pont (Regisztráció) szerinti formátumú (pl. vezetékes telefonszám), vagy nem magyarországi előhívójú, akkor az Adatmódosító Lapon, vagy a https://bizalomkartya.auchan.hu/profilom oldalon lehetséges egy megfelelő mobiltelefonszámot megadni.

A telefonszám helyes megadása miatti adatmódosítás a Bizalomkártya Programon alapuló további programokban (pl. családi nap, nyugdíjas nap, Bizalom napja, stb.) való részvétel miatt is szükséges.

A Program időtartama

A Program határozatlan időtartamra szól. A Program esetleges befejezéséről vagy felfüggesztéséről szóló értesítést az Auchan az Áruházakban való kifüggesztéssel és a https://bizalomkartya.auchan.hu weboldalon való közzététellel hozza a Résztvevők tudomására legalább 30 (harminc) nappal a Program befejezését megelőzően. A Program befejezése esetén – hacsak az Auchan a Program befejezéséről (felfüggesztésről) szóló értesítésben ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - a befejezés meghirdetett napjával a Bizalomkártyák érvénytelenítésre, a Programban kezelt személyes adatok és a fel nem használt Bizalompontok pedig törlésre kerülnek.

A Programból való kilépés és kizárás

A Résztvevő korlátozás nélkül jogosult a Programból való kilépésről dönteni. A kilépésről szóló döntését a Résztvevő az Áruházak vevőszolgálatán vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 – es telefonszámán hozhatja az Auchan tudomására. Ebben az esetben az Auchan a Bizalomkártyát – annak pontegyenlegének egyidejű törlése mellett – azonnal, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül érvényteleníti, a Programban kezelt személyes adatokat törli. A Korlátozottan Aktív Bizalomkártyával rendelkező Résztvevő Programból való kilépéséhez elegendő a Bizalomkártya Igénylés és a Korlátozottan Aktív Bizalomkártya használatának mellőzése az Auchan külön értesítése nélkül is.

Az Auchan fenntartja annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Bizalomkártyáját a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően használja vagy azzal bármi módon visszaél, a Programból külön értesítés nélkül kizárja. Az Auchan fenntartja továbbá annak jogát, hogy azon Résztvevő esetében, aki a Bizalomkártyáját legalább 24 (huszonnégy) hónapon át nem használja Bizalompont gyűjtésre vagy beváltásra, Bizalomkártyáját Korlátozottan aktív kártyává minősítse át, a kártyához korábban megadott személyes adatok egyidejű anonimizálásával egyidejűleg. Ez esetben a kártyára a Korlátozottan Aktív Bizalomkártyára vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a törlési kérelmük a Programból való törlésükkel jár és így az adatkezelés megszüntetésével egyidejűleg a Bizalomkártyájuk – pontegyenlegtől függetlenül - véglegesen érvénytelenítésre kerül, amellyel kapcsolatosan az Auchannal szemben igényt nem támaszthatnak.

Személyes adatok

A Résztvevők által a Programban megadott személyes adatok kezeléséről a Program Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik.

A Résztvevők a Bizalomkártya Igénylőlapon nyilatkoznak arról, hogy a Program Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat megismerték.

A Résztvevő felelős azért, hogy a Bizalomkártya Igénylés során általa megadott adatok pontosak legyenek, és a valóságnak megfeleljenek. Ezen adatokat bármikor módosíthatja az Adatmódosító lapon a 10. pontban leírtaknak megfelelően.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az Auchan nevében eljáró személy (így például vevőszolgálati munkatárs, hosztesz) a Bizalomkártya letiltása, cseréje és az azzal kapcsolatos más ügyek intézése során a Résztvevő személyes adatait igazoló fényképes okmány bemutatását kérheti személyének beazonosítása érdekében. Ha a Résztvevő személye nem azonosítható be, a Bizalomkártyával kapcsolatos ügyintézést az Auchan jogosult megtagadni.

Az Auchan az adott Bizalomkártya használatával kapcsolatos információkat adatvédelmi okok miatt - az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adattovábbításon, adatátadáson és adatkezelési célokon túl – kizárólag az érintett Résztvevő számára ad, személyének beazonosítását követően.

A Részvételi Feltételek módosítása

Az Auchan fenntartja a jelen Részvételi Feltételek egyoldalú módosításának a jogát az alábbi esetekben:

a program működési feltételeinek módosítása (pl. a program időtartama, az első regisztrációkor megadandó adatok köre, társkártya, Korlátozottan aktív Bizalomkártya, bónuszpontok)új szolgáltatás bevezetésepontgyűjtés szabályainak változtatása, pontbeváltás szabályainak változtatása a pontavultatás szabályainak változtatása

Az Auchan a változásról a Résztvevőket a változás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal az Áruházak vevőszolgálatán kihelyezett hirdetmény útján, illetve a https://bizalomkartya.auchan.hu internetes oldalán tájékoztatja. Amennyiben a módosítást a Résztvevő nem fogadja el, jogosult a Programból kilépni.

A módosítások hatálybalépésüket követően valamennyi Résztvevőre kiterjednek.

A mindenkor hatályos Részvételi Feltételek megtekinthetők az Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a https://bizalomkartya.auchan.hu_Szabályzatok weboldalon.

Egyebek

Abban az esetben, ha az Auchan bármely okból postai küldeményt továbbít a résztvevők számára, az Auchan postázással kapcsolatos felelőssége a rendszerben rögzített címre történő küldemény feladásáig terjed. Az Auchan a küldeményeinek postázását kizárólag Magyarország közigazgatási határain belüli címre vállalja.

A Bizalomkártya Programmal kapcsolatos panaszokat a Résztvevők írásban - e-mailen, vagy postai úton, illetve telefonon az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámán jelenthetik be.

A Résztvevők a Programmal kapcsolatos lényeges információkat mindenkor megismerhetik az Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a https://bizalomkartya.auchan.hu weboldalon, illetve tájékoztatást kérhetnek az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámán.

Jelen Általános Részvételi Feltételek hatályba lépésével minden korábbi Általános Részvételi Feltétel hatályát veszti, amely azonban nem érinti a gyűjtött Bizalompontokat. A Programból származó esetleg vitás kérdések rendezésére a vita tárgya idején hatályos Általános részvételi feltételek az irányadók.

Kelt: Budaörs, 2021. június 22.

Auchan Magyarország Kft.

Részletek